Calendarul iulian indreptat si minciunile propagandistilor patriarhiei

Cel mai mare păcat al oamenilor e frica,

spaima de-a privi în faţa şi a recunoaşte adevărul.

El e crud, acest adevăr, dar numai el foloseşte.

Mihai Eminescu, manuscrisul Superfluenţa populaţiei

Mediul virtual care tratează problemele de credinţă pe care si le pun ortodocşii , abundă de numeroasele articole care prezintă trunchiat , cenzurat si deformat realitatea .

Multi maeştri ai finei manipulări de sorginte scolastico-iezuita se situează in prim planul celor care se pronunţa cu atâta uşurinţă in aceasta problema ignorând cu buna ştiinţă canoanele ortodoxe stabilite  de sfinţii părinţi  in aceasta privinţă  si dezavuând fara ruşine cumplitele anateme rostite împotriva celor care vor schimba calendarul bisericesc iulian şi-l vor urma pe cel papistăşesc .

Însa este ceva putred în toată argumentaţia sofista a „războinicilor” împotriva vechiului calendar canonic respectivi , un aspect care sare in ochi celor care sunt adepţii ortodoxiei tradiţionale – aceştia  nu fac apel la canoanele Bisericii Ortodoxe decât extrem de rar ; discursul lor se axează in principal pe argumente filosofice moderniste  tipice duhului înţelepciunii lumeşti si pe răstălmăcirea unor întâmplări din Istoria Bisericii .

Totuşi , nu se poate spune ca aceştia si multi din cei care apreciază abordarea intelectualista a ortodoxiei nu au un anumit talent . Îl au , cu prisosinţă chiar ! Acela de a face din alb negru si din negru alb .

Dar sa încercăm sa facem lumina în problema spinoasa a calendarului bisericesc care a stârnit atâta tulburare in Biserica Ortodoxa .

Peste tot in mediul virtual , cat si în luările de poziţie ale diverşilor propagandişti ai bisericii oficiale , se acreditează falsa idee a unui calendar „îndreptat” ; se evita adevărul care a stat la baza acestei decizii , cat si faptul ca acest calendar „îndreptat”este de fapt identic cu cel gregorian papistăşesc pentru următorii 800 de ani .

Se minte fara rusine când se afirma ca acest calendar aflat in uzul bisericii oficiale este o îndreptare (???) a celui iulian când de fapt este varianta perfecţionata a calendarului gregorian , in sensul creşterii preciziei astronomice a acestuia .

Dar sa vedem ce declara despre aceasta chiar Miron Cristea , mitropolitul primat al Bisericii Ortodoxe Romane din aceea vreme, unul din capii reformei calendaristice :

„Şi cum, mai având în vedere declaraţia tot a Înalt Prea Sfântului Mitropolit din ,,Universul” de la 26 septembrie 1924, adecă cum că prin adoptarea calendarului civil – gregorian – în locul celui ortodox, ierarhii ambelor Biserici româneşti (uniţii cu ortodocşii) au devenit o deplină înţelegere, că poporul român întreg trebuie condus în cele sufleteşti în mod ,,unitar” (şi credem că ştiţi ţinta regulamentului din 1881 care indirect pune practica serviciului religios la dispoziţia ereticilor); şi că ,,pe baza unificării calendarelor, între Bisericile Apusene şi Biserica Ortodoxă, zice, va fi o armonie, pe cel puţin 800 de ani”.”

Dar mult mai dezgheţat şi fără de sfială, I.P.S. Dr. Miron Cristea ne spune verde în ziarul ,,Plutus”, anul I, no. 75 – 1924, cum că: ,,Dat fiind, zice, că îndreptarea se face pe bază de adevăruri ştiinţifice, matematice şi astronomice, în mod firesc ajungem la puncte de întalnire cu calendarul apusean”.

Care adevăr îl întăreşte şi ,,Noua Revistă Bisericească” – din iulie 1924, pag. 96 – zicand:

,,Modificarea calendarului iulian coincide deocamdată cu calendarul gregorian, folosit de romano-catolici”. 1

Acesta recunoştea aici  de calendarul adoptat ca este cel gregorian ! Si vedem care a fost si motivul adoptării acestuia , armonia cu bisericile apusului facuta pe baza „adevarurilor ştiinţifice” !!!

Aceasta este o urmare cu stricteţe a liniei ecumeniste si apostate a Patriarhiei Ecumenice care afirma in celebra enciclica din 1920 următoarele :

„După părerea noastră, o asemenea prietenie şi o dispoziţie primitoare a Bisericilor între ele, poate fi arătată şi demonstrată în particular în următoarele moduri:

a) prin acceptarea unui calendar uniform pentru celebrarea marilor sărbători creştine în acelaşi timp de către toate Bisericile;”.


Deşi Î.P.S. Dr. Miron Cristea, cel care în calitate de mitropolit primat şi preşedinte al Sfântului Sinod, prin adresa no. 334 din noiembrie 1921, cere ca Ministerul de Culte să imprimeze ,,Calendarul bisericesc ortodox pe toţi anii” aprobat de întregul Sfânt Sinod în şedinţa din 24 noiembrie 1921, care s-a şi tipărit de minister în 1923, şi în care calendar se află scris că: ,,Părăsirea stilului vechiu ar fi pornită dintr-un gând nepotrivit şi NEORTODOX” etc etc –  iată că ortodocşii se pomenesc cu comunicatul din Senatul României (Vezi ,,Universul” din 30 decembrie stil nou 1923) în şedinţa de la 15 decembrie 1923 , în care comunicat cetim:

,,Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Primat, Dr. Miron Cristea prezintă Senatului hotărârea Sfântului Sinod privitoare la „unificarea calendarului iulian cu cel gregorian !

O ! Doamne ! Toţi prea sfinţiţii membri ai Sfântului Sinod a României au iscălit în răspunsul din 1902 ce-l făcea patriarhiei din Constantinopol relativ la schimbarea calendarului, cum că nu este permis nimănui nici cu vârful degetului a se atinge de hotărârile cele ce fac slavă în Biserica Ortodoxă; şi tot cu toţii au iscălit în şedinţa din 24 noiembrie 1921, aprobând zisa din calendar ce înfierează pre cel ce va schimba stilul vechiu că ar cădea din Ortodoxie; iar acum, tot cu toţii, ba încă şi cu însufleţire, zice, că acea hotărâre a părăsirii calendarului ortodox a fost semnată de toţi cei 25 de mitropoliţi şi episcopi ortodocşi din întreaga ţară !!?

Uitaţi-vă, prea iubiţi fraţi creştini ortodocşi, în ce tristă situaţie se pun corifeii ecleziastici faţă de canonul 13 al Sfântului Sobor din Cartaghena, unde zicând despre alegerea vreunui episcop de către alţi episcopi, hotărăşte:

,,Şi, dacă vreunul întru ceva s-ar împotrivi mărturiei sale sau iscăliturii, el însuşi pre sineşi se va lipsi de cinste” (adecă se va caterisi). 2

Se vede ca standardul dublului limbaj începuse deja din acele vremuri sa fie tradiţie pentru multi din episcopii Sfântului Sinod …

Dar oare cine guverna aceste schimbări din tradiţia si dogmele Bisericii , oare Sfântul Sinod , sub insuflarea Sfântului Duh ? Nicidecum , ci adunarea babilonica a Ligii Naţiunilor , precum se arata in ,,Noua Revistă Bisericească”, anul 1924, pag. 96 :

„Pană ce societatea naţiunilor (ONU) va stabili pe bază exactă de calcule astronomice durata anului solar, ca acest an să fie adoptat pretutindeni, in viaţa civilă şi bisericească calendaristică” .3

Iată aşadar considerentele  sub care erau reformate tradiţiile ortodoxe !

In deplin acord cu recomandările apostatei Patriarhii ecumenice care recomanda in aceeaşi enciclica din 1920 ca o posibilă „unire”cu celelalte „biserici” sa se facă conform

„viziunii plină de speranţă a Ligii Naţiunilor (ONU), riscăm să exprimăm mai jos, pe scurt, gândurile noastre şi părerea noastră privind modul în care înţelegem această apropiere şi contact şi cum considerăm ca aceasta să se realizeze; cu responsabilitate cerem şi invităm judecăţile şi opiniile celorlalte Biserici surori din Est şi a venerabilelor Biserici creştine din Vest şi de oriunde din lume.”(apostata enciclica din 1920 a Patriarhiei Ecumenice )

, uitând ca adevarata unire si singura plăcuta lui Dumnezeu e numai aceea in adevăr si dreptate !

Dealtfel , daca se dorea o mai mare precizie astronomica a calendarului , oare de ce la reforma din 1924 , BOR a „îndreptat” calendarul numai pana in anul 325 al primului Sinod ecumenic , exact pe modelul bisericii catolice si nu l-a corectat pana in anul adoptării sale in imperiul roman ?

Sa vedem si o alta asemănare in ce priveşte adoptarea calendarului cu ereticii catolici :

1) Pagina calendarului imprimat la Roma in anul 1582 din ordinul Papei Grigorie al XIII-lea, care dă luna lui octombrie scurtată şi sărită de la 4 la 15.

2) Foaia calendarului imprimat la Bucureşti in anul 1924, din ordinul Sf. Sinod al României, care dă luna octombrie scurtată şi sărită de la 1 la 14.

§ 5. Cum se vede in 1582 ziua de 4 octombrie fiind joi, a doua zi nu putea fi decât vineri; cum insă a doua zi, papa nu a mai numărat 5 octombrie, ci 15 octombrie, forţat a doua ziin loc de vineri i-a zis luni, schimbând ordinea numelor zilelor.

Tot asemenea silă a făptuit şi noii calendarişti; căci in subînsemnarea foii noului lor calendar pe 1924, in nota a doua citim: ,,Zilele de la 1 la 13 stil vechiu se suprimă” …

Prin urmare, aceste 13 zile din luna octombrie 1924 aparţinând stilului vechiu, şi pre care le-au şters ca de la 14 octombrie să înceapă stilul nou, a fost 1 octombrie marţi, iar 14 octombrie miercuri, atunci, de ce a indus lumea in eroare punând cu minciună şi forţat in loc de marţi la 1 octombrie miercuri, iar duminică punând la 5 şi 12 octombrie stil vechiu, pe când in realitate duminică a fost la 6 şi 13 octombrie ?!

Dacă au căutat să unifice împreună cu datele şi zilele săptămânilor, lunilor şi anilor ce vor să fie, la fel cu papistaşii, de ce nu au lucrat cu adevărul – precum s-a făgăduit – ci, de la început chiar, ştergând cu buretele cele 13 zile, au greşit in însuşi calculele astronomilor de astăzi, cari zic că la sfârşitul veacului al XX-lea se adună 13 zile; iar la 1 octombrie in locul adevăratei zile marţi a pus miercuri, cocoţând minciuna tocmai la începutul savantei lor opere ? De ce au uitat că ,,Pierde-va Domnul pre toţi cei ce grăiesc minciună” (Psalmi 5, 6) ?

Deci, cu dreptate ii va întreba să răspundă noii calendarişti: când aţi făcut unificarea cu apusenii a numelor zilelor de la 1 la 14 octombrie ?

Pentru ce dar voiesc a zice luminii întunerec, şi întunerecului lumină ?

§ 6. Aşa dar, toate sărbătorile de peste an cu dată fixă vor urma la noii reformişti cu 13, cu 14 … zile mai înainte de data ortodoxă şi cu numele zilei schimbată. Incă din pricina aceasta şi Evanghelistarele cu întreaga rânduială bisericească le-au mutat fiinţa lor armonică de pană acum, căci nu se vor mai potrivi precum le aflăm aşezate la urma Evangheliilor cu datele lor;

Pentru care schimbări, cei ce au îndrăznit unele ca acestea vor cădea sub anatema Sf. Sobor al VII-lea Ecumenic a canonului 1; care Sfânt Sobor şi in praxa (lucrarea) a cincea

zice: ,,Noi pre cei ce au adaus ceva, ori au scăzut din cele rânduite Sfintei Biserici, ii afurisim”.  – 4

Dar sa vedem ce spun canoanele Bisericii in problema calendarului :

„Şi vezi iubitule, cum dumnezeiescul Hrisostom (Sfântul Ioan Gura de Aur)numeşte schismatici pe latini (catolici) , pentru că din nou au izvodit pascalia lor şi calendarul, nu pentru că nu este aceasta după isimeria dreaptă. Pentru că şi noi vedem că isimeria au rămas cu adevărat 11 zile înapoi, ci pentru că aceştia s-au deosebit de noi, care este o vinovăţie neiertată, după acest Sfânt. Că zice întru acelaşi cuvânt: a posti cineva şi a face Paştile în această vreme, ori în aceeaşi după 21 a lui martie să zicem precum facem noi, ori după 11 a lui martie, precum fac latinii, aceasta nu este vinovăţie.

Iar a dezbina cineva Biserica, şi a se împotrivi cu prigonire şi a face împerecheri şi desperecheri, şi a deosebi pre sineşi pururea de obştescul soborul Bisericii, aceasta este păcat neiertat, şi de prihană vrednic, şi are multă muncă şi pedeapsă.”   –  Pidalion , tâlcuirea canonului 7 apostolic , Sfântul Nicodim Aghioritul

O alta opinie falsa răspândită de propagandişti , e aceea ca nefiind dogmă , calendarul se putea modifica ;  asemenea abordare este specifica duhului scolastic adoptat de oficiali . In Biserica Ortodoxa , tradiţia ,canoanele si dogma se împletesc pana la identificare de cele mai multe ori .

Dar sa lăsăm sa vorbeasca Sfintele Canoane insuflate de Duhul Sfânt , din ediţia 1841 a Pidalionului , neafectata de spiritul scolastic papistăşesc :

Canon 1 sinod Antiohia din anul 341

Toţi cei ce îndrăznesc a dezlega hotărârea sfântului şi marelui sinod, cel adunat în Niceea, în fiinţa bunei cinstiri a preaiubitorului de Dumnezeu împăratului Constantin, pentru sfânta sărbătoare cea mântuitoare a Paştilor, să fie neîmpărtăşiţi, şi lepădaţi de Biserică de vor stărui împotrivindu-se mai cu prigonire celor bine dogmatisite(!!!). Şi acestea să fie zise pentru mireni. Iar dacă vreunul dintre proestoşii Bisericii, episcop, sau prezbiter, sau diacon după hotărârea aceasta ar îndrăzni pentru răzvrătirea popoarelor şi tulburarea Bisericilor, a se osebi, şi cu iudeii a săvârşi Paştile, pe acesta sfântul sinod din dată acum străin de Biserică l-a judecat, ca pe unul ce nu numai luişi s-a făcut pricinuitor de păcat, ci şi multora de stricăciune şi de răzvrătire. Şi nu numai pe unii ca aceştia îi cateriseşte de Liturghie, ci şi pe cei ce vor cuteza a se împărtăşi cu aceştia după caterisire. Iar cei caterisiţi să se lipsească şi de cinstea cea dinafară, pecare o au câştigat sfântul canon, şi preoţia lui Dumnezeu.

CANONUL 7

Dacă vreun episcop ori prezbiter, ori diacon, Sfânta zi a Paştilor mai-nainte de primăvăreasca isimerie cu iudeii o va săvârşi, să se caterisească. [Apostolic, can. 70, 71; Sinod 6 can. 11; Antiohia, can. 1; Laodiceea, can. 37, 38; Cartagina, can. 60, 81, 117]

Oare ce răspuns vor da oficialii BOR la aceasta problema , având in vedere ca au sărbătorit paştele cu catolicii si înaintea iudeilor in 1926 si in 1929 ?

Iată ce spunea despre aceasta chestiune Nea Ionescu , in articolul După hotărârea Sinodului , publicat in ziarul Gândul in 1929 :

Apoi, vedeţi, tocmai aici e nodul problemei: motivele bisericeşti nu mai contează. Contează tot ce vreţi: politica, astronomia, adică tocmai elementele pe care chiriarhii nu sunt ţinuţi să le cunoască; numai punctul de vedere al Bisericii, nu…

Acum se aleg oile curate de cele râioase; când se va vedea cine serbează Paştele cu papistaşii şi cine, cu dreptcredincioşii. Orice prudenţă din partea ortodocşilor e nelalocul ei: e vorba doară de credinţa noastră şi de mântuirea noastră. Iar cine nu îndrăzneşte, împotriva tuturor ameninţărilor, şi primejdiilor, să depună mărturie pentru adevărata Biserică a lui Hristos e pierdut pentru vecie, laolaltă cu doctorii în filosofie adunaţi sus, în deal, ca să hotărască în lucruri pentru care nu au nici un fel de înţelegere.  – 5

Sa vedem in aceasta problema si adevărata opinie a lui Mircea Vulcănescu , a carei memorie este confiscata de unii războinici ai stilului nou , care procedează întocmai ca protestanţii care aleg din Biblie numai ce le convine .

De aceea , redam mai jos un fragment din articolul lui  Netemeinicia scrisorii sinodale (1929-ziarul Gândul) , fragment care împreună cu altele este ocolit cu grija de propagandiştii bisericii oficiale :

„S-a arătat, aci, că această din urmă aşezare este şi ea lovită de o serie de inconveniente grave: care face imposibilă serbarea Paştilor la această dată.

Anume: sărbătorirea Paştilor la 31 martie:

1) este necanonică, întrucât nu respectă hotărârile Sinodului de la Niceea, menţionate în scrisoarea lui Constantin; şi anume, obligaţia ca toţi creştinii să serbeze Paştile în aceeaşi zi;

2) calcă Predania, care prevede obligaţia ca, în nici un caz, Paştele să nu se serbeze odată sau înainte de iudei;

3) e schismatică, deoarece rupe comunitatea pascalică a tuturor drepţilor-credincioşi în nădejdea învierii noastre;

4) este eretică, deoarece, prin nerespectarea acestor practici, rupe solidaritatea celor două Testamente şi cade în păcatul lui Marcion.

Dar, dacă acestea sunt încurcăturile care se ivesc în unii ani, la orice dată vom serba Paştele după noul calendar, urmează că, din punct de vedere bisericesc, noul calendar nu este bun şi, ca atare, Sinodul trebuie neapărat să-l lepede ca pe un netrebnic, dacă vrea cu dinadinsul să nu se întâmple nici o tulburare. Lucrul este cu atât mai uşor de făcut bisericeşte, cu cât schimbarea calendarului nu s-a făcut de nevoi bisericeşti, ci din faptul că se iveau „încurcături între oameni”… „   – 6

Multe din vocile oficialilor susţin ca schimbarea calendarului a fost o greşeală , insa a fost una care tine de tipic , nu de dogma .

Insă daca a fost o greşeală , de ce nu o îndreaptă ?

I-aş întreba pe aceştia ( cat si pe cei care susţin aberaţia ca vechii calendarişti se închină la calendar , aberaţie promovata intens si de unii „mari duhovnici” care nu prea au  legătura cu adevărul) , daca a fost numai o problema de tipic , cum se justifica crunta persecuţie in urma căreia mii de romani vechi calendarişti au fost bătuţi si torturaţi , unii chiar pana la moarte ???

O mica îndreptare a tipicului , nu aşa de importanta, justifica barbaria nemaiauzita prin care romanii au torturat si au ucis fara scrupule pe fraţii lor de aceeaşi credinţă ???

Subliniez aici ca NUMAI românii au avut de suferit de pe urma înverşunatei prigoane a bunilor creştini ortodocşi de stil nou ai bisericii oficiale , comunităţile vechi calendariste de ruşi , sârbi , ucraineni,etc. nefiind prigonite .

De ce oare ţin morţiş oficialii sa păstreze un calendar de origine masonica ? Pentru mine răspunsul nu poate fi decât unul singur – pentru o mai mare apropiere de „biserica catolica” cu care au sărbătorit patele in 1926 si 1929 …

A ajuns biserica oficialilor sa indemne la ascultare fata de reformele masonilor ? Din păcate da !

O alta categorie de voci zelotiste ale noului calendar , sustin de vechii calendarişti ca sunt in schismă  pentru neascultare , ceea ce este cat se poate de fals . Vechii calendarişti sunt in comuniune cu Biserica drept credincioasa , care a condamnat din toate timpurile orice schimbare in materie de credinţa si explicit si modificare sau atingerea calendarului vechi .

In acest sens amintim :

„PECETLUIREA” („SIGILIONUL”) SFÂNTULUI SINOD DE LA 1583

………………………………………………………………………………………………………………….

Orişicine nu ar urma hotărârile Bisericii statuate în cele Şapte Soboare Ecumenice şi Sfintele Paşti socotite pentru a le urma, ci vrea să urmeze noua invenţie a pascaliei şi a noului calendar al astronomilor atei papişti, şi vor să răstălmăcească şi să distrugă dogmele şi tradiţia Bisericii care noi le-am moştenit de la Sfinţii Părinţi, anatema unora ca aceştia şi să fie îndepărtaţi de Biserică şi de împărtăşirea credinţei.

Rugăm pe toţi binecredincioşii ortodocşi: rămâneţi în credinţa strămoşească ce-aţi învăţat-o până acum, în care v-aţi născut şi crescut, şi când vremurile o vor cere, vărsaţi-vă sângele pentru a păstra credinţa moştenită de Sfinţii Părinţi. Luaţi aminte la cele scrise mai înainte şi credeţi că Hristos vă va ajuta să le împliniţi. Fie ca umila noastră binecuvântare să fie cu voi cu toţi. Amin.

Semnăturile ierarhilor:

† Ieremia al Constantinopolului

† Silvestru al Alexandriei

† Sofronie al Ierusalimului

dimpreună cu tot soborul episcopilor prezenţi în Sfântul Sinod

Enciclică (Circulară) din anul 1593

Eremia, din mila lui Dumnezeu Arhiepiscopul Constantinopolului si Patriarh Ecumenic,

Pentru că Biserica Romei iarăsi s-a luat după ateii astronomi, fără să se gândească s-a învoit si a schimbat cele rânduite pentru Sf. Paşti, neţinând seama de cele (bine rânduite si) hotărâte de cei 318 Sf. Părinţi de la întâiul Sobor Ecumenic spre a se sărbători de Creştinii Ortodocşi a toată lumea, care au fost hotărâte si de cele şase Soboare ca toată lumea să se sărbătorească pe tot pământul;

Venind nişte bărbaţi de la Roma, care s-au luat după înşelăciunea Latinilor (Catolicilor) si nu numai că s-au lepădat de Sfânta Credinţă Ortodoxă, dar au început să se lupte împotriva dogmelor celor adevărate ale Sfintei noastre Biserici de Răsărit pe care ni le-au predat însuşi Domnul nostru Iisus Hristos si dumnezeieştii Apostoli si cele şapte Soboare hotărâte de purtătorii de Dumnezeu Părinţi;

Pentru aceasta, tăindu-i ca pe nişte mădulare putrede, poruncim cu hotărâre: Oricine nu urmează învăţăturile Sfintei noastre Credinţe Ortodoxe după cum a aşezat si cele şapte Sfinte Soboare Ecumenice, (care) au hotărât pentru Sfintele Paşti si pentru Calendar (!!!) , care bine l-au legiuit să-l urmăm, si vrea să urmeze după pascalia si după calendarul cel născocit de ateii lui Papa si se împotriveşte la toate acestea si vrea să strice dogmele si obiceiurile care ni le-au predat Sfinţii Părinţi ai Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, să fie dat anatemei si dat afară din rândul creştinilor Sfintei noastre Biserici conduse de Domnul nostru Iisus Hristos.

Voi, binecredincioşii creştini ortodocşi să rămâneţi în cele care v-aţi născut si aţi crescut si v-aţi învăţat. Si când va sosi vremea, însuşi sângele vostru să-l vărsaţi ca să păstraţi credinţa care ne-au predat-o Sfinţii Părinţi si mărturisirea voastră să o păstraţi si să vă feriţi de aceştia si să vă ajute Domnul nostru Iisus

Hristos si smeritele noastre rugăciuni să fie cu voi, cu toţi. Amin.

1. Patriarhul Constantinopolului, Eremia

2. Patriarhul Ierusalimului, Sofronie

3. Patriarhul Alexandriei, Silvestru

si toţi Arhiereii care au fost de faţă la Sinod. – 7

Analizând propunerea de schimbare a calendarului,Sfântul Sinod al României a răspuns următoarele :

,,Iar pentru calendar, dacă toţi acei învăţaţi, astronomi, cari cu scumpătate cercetează calculele timpului nu se conglăsuiesc, deoarece unii susţin pre a noastră sistemă (iulian), iar alţii pre cealaltă; Biserica Ortodoxă a României, insă, are intru cunoştinţă şi o cere aceasta, ca adecă, intru care ne aflăm, intru acelea să şi petrecem cu statornicie.

Deoarece dintr-o parte, de vom schimba calendarul, ne împotrivim hotărârilor canonice şi vom da ocazie de strâmtorare oare cărora (simplilor credincioşi); iar despre altă parte, nu ne este permis nici cu degetul a ne atinge de hotărârile cele prea vechi, adecă a le răsturna, care, prezintă slavă mare Bisericii noastre Ortodoxe”[1].

[1]Publicate in revista patriarhiei, ,,Refacerea Constantinopolului” – 1903.  – 8

Schismatici sunt noii calendarişti , aşa cum precis ii osândeşte si Sfântul Ioan Gura de Aur , caci sunt in comuniune de ascultare cu masonii iniţiatori ai reformelor calendaristice care au avut scop dezbinarea si distrugerea Bisericii .

Calendarul de stil nou a fost calul troian pe care masonii l-au vârât in Biserica cu scopul fărâmiţării si dezbinării acesteia !

Au reuşit oare?

Daca ne uitam la multitudinea de părti in care s-a divizat Biserica după nefericita reforma din 1923 se pare ca da .

Insa acela a fost doar primul pas ; urmaşii celor care au dat aceea lovitura bisericii sunt acum promotorii ecumenismului si serghianismului , erezii pe care Bisericile tradiţionaliste le condamnă !

Note de final

1 , 2 , 3,4, 8 – din cartea părintilor Arsenie Cotea si Teofilact  , Boldurile Sfintei noastre Biserici Ortodoxe de Răsărit –    aici .

5, 6 – Problematica Legată de Calendarul Bisericesc, Articole de Nae Ionescu Cuvantul 1929 si Mircea Vulcănescu  –   aici .

7 –  din cartea Sfântului Ioan Iacob Hozevitul , Din Ierihon către Sion – aici .

Canoanele mentionate sunt din Pidalion , editia 1841 .

Publicitate
Acest articol a fost publicat în calendar stil vechi, ortodoxie necenzurata, ortodoxie traditionala și etichetat , , , , , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

15 răspunsuri la Calendarul iulian indreptat si minciunile propagandistilor patriarhiei

 1. Theodor zice:

  E gresit ce spune aici in articolul vostru care va credeti supercorecti:
  @ § 5. Cum se vede in 1582 ziua de 4 octombrie fiind joi, a doua zi nu putea fi decât vineri; cum insă a doua zi, papa nu a mai numărat 5 octombrie, ci 15 octombrie, forţat a doua ziin loc de vineri i-a zis luni, schimbând ordinea numelor zilelor. @
  Cand papa a schimbat calendarul, ziua de 15 octombrie nu a fost o zi de luni cum eronat sustineti voi, ci a fost o zi de vineri. Saltul a fost asa:
  joi 4 octombrie 1582 – vineri 15 octombrie 1582
  Asa ca lui 15 octombrie nu i-a zis luni cum se sustine aici din nestiinta (sau oare din alte interese?), ci i-a zis vineri si astfel nu a schimbat ordinea numelui zilelor cum se sustine pe blogul vostru in chip eronat (as zice fatal pentru voi).
  Aceasta nestiinta din partea voastra (caci nu-mi permit inca sa cred ca este o viclenie) este o greseala cumplita pentru ca va purtati cu o acribie desantata de hotarati voi in loc de Hristos unde este har si unde si care sunt sfinti, in schimb in chiar despre o informatie esentiala pe care ar fi trebuit s-o cunoasteti in legatura cu schimbarea calendarului, dati dovada ca habar nu aveti. Ce-ar fi daca Hristos v-ar judeca si pe voi cu acribia cu care judecati voi pentru aceasta minciuna pe care ati postat-o, si iata sta aici de aproape doi ani jumate fara ca nimeni dintre voi sa bage de seama?
  Cum se numeste chestia aceea in care cineva care face atata tam-tam ca nu e har si numara firele din barba sfintilor, si el habar nu are de chestii esentiale, vitale chiar, ce tin de domeniul intim al insesi credintei lui? Sa-i spunem semidoctism? Orbire? Fanatism? Sau poate lipsa de har, cumva?
  Cum fratilor de v-a ocolit pe voi harul lui Dumnezeu si nu v-a aratat o asemenea mare eroare ce ati facut, iar mie, cel eretic din BOR si care spuneti voi ca n-am botez valabil, care abia acum am inceput sa citesc articolele de pe acest blog, mi-a aratat imediat unde ati sfeclit-o?
  Vezi ce bine era sa-mi recunosti harul botezului meu facut corect de Parinte batran din BOR hirotonit pe stil vechi? Pai botezul meu este mai valabil, fratilor, decat decat hirotonia arhiereasca a Parintelui Galaction din care va trageti, ca la hirotonia lui din anii „lipsiti” de har ai BOR, asa cum credeti voi, a participat si un arhiereu BOR hirotonit dupa 1924 si ramas in BOR, deci „lipsit” de har dupa voi. Si voi vreti sa ma botezati din nou si sa ma catehizati ca sa vin la voi. Pai ma lipsesc daca voi faceti atat tam-tam despre schimbarea calendarului si de fapt habar nu aveti modul in care s-a schimbat calendarul si ma invatati minciuni.
  Ia zi acum, Marine (uite ca ti-am scris numele corect, iarta-ma ca ti l-am gresit in raspunsurile de pe blogul cu botezul) cine pe cine invata? Cum o sa-ti zica Domnul Hristos la judecata cand tu cauti greseli peste tot la altii, iar tu faci o asemenea mare greseala?
  Ce vei face acum? Stergi articolul de pe blog sau imi vei raspunde si vei recunoaste ca ati gresit, multumindu-mi totodata ca v-am aratat si unde? Ca de, Dumnezeu vede…si daca tu zici ca judeca cu acribie atunci are toate motivele sa fie manios pe tine.
  Fa pocainta frate, ca Biserica de azi este inca milioanele de credinciosi ai ei, chiar daca multi dintre cei care ar trebui sa pastoreasca nu sunt vrednici.
  Cu drag,
  Theodor

  • marin zice:

   M-am documentat un pic si parerea mea este ca ereticul gregorie desi ar fi trebui sa numeasca ziua luni , caci asta era numele ei firesc daca fusesera pierdute 10 zile , a numit-o vineri probabil pentru a nu produce rumoare in catolicism . Totusi nu stiu cat de credibile sunt informatiile disponibile pe pagina engleza a wikipedia sau pe la neortodocsii armeni .

 2. Theodor zice:

  Uite eu am curaj sa imi recunosc greseala si in consecinta ma corectez imediat la fraza asta:
  Ce-ar fi daca Hristos v-ar judeca si pe voi cu acribia cu care judecati voi pentru aceasta minciuna pe care ati postat-o, si iata sta aici de aproape un an jumate fara ca nimeni dintre voi sa bage de seama?
  Scrisesem doi ani jumate, caci am confundat pe decembrie cu ianuarie. Deci e un an jumate.
  Fondul insa ramane…..

  • marin zice:

   @ aceasta minciuna pe care ati postat-o, si iata sta aici de aproape un an jumate fara ca nimeni dintre voi sa bage de seama?
   Nu este nici o minciuna la mijloc ; daca e adevarat ce sustii e posibil ca parintele arsenie sa fi avut informetii gresite , nu cred ca ar fi vrut el sa ne induca in eroare in mod intentionat .

 3. marin zice:

  @ E gresit ce spune aici in articolul vostru care va credeti supercorecti:
  Despre § 5 poti gasi referinte in nota 4 de la subsol ; asa e scris in parintilor Arsenie Cotea si Teofilact – Boldurile Sfintei noastre biserici de Rasarit .
  Chiar daca e gresit ( nu am informatii amanuntite despre evenimentul respectiv) , tot nu imi permit eu sa corectez lucrarea respectiva sau sa o cenzurez in vreun fel . Blogul nostru nu efectueaza corecturi pe lucrarile altora .

  @ Cum se numeste chestia aceea in care cineva care face atata tam-tam ca nu e har si numara firele din barba sfintilor, si el habar nu are de chestii esentiale, vitale chiar, ce tin de domeniul intim al insesi credintei lui? Sa-i spunem semidoctism? Orbire? Fanatism? Sau poate lipsa de har, cumva?
  Am senzatia ca transformi dialogul nostru intr-o sterila discutie cu referiri personale . Nu ar fi mai corect sa vorbim despre credinta si sa lasam acuzele personale deoparte ?
  Apropo , firele nu trebuiesc numarate ca se vede cu ochiul liber ca nu este nici unul in toate fotografiile cu parintele .
  Totusi , ia uite aici cum se purtau papii apuseni dinainte de marea schisma :
  http://www.vietile-sfintilor.ro/vieti/aprilie/04-14-sf_martin_marturisitorul.html

  @ Ce vei face acum? Stergi articolul de pe blog sau imi vei raspunde si vei recunoaste ca ati gresit, multumindu-mi totodata ca v-am aratat si unde? Ca de, Dumnezeu vede…si daca tu zici ca judeca cu acribie atunci are toate motivele sa fie manios pe tine.
  Cred ca numai Hristos stie cum ma va judeca , cu condescendenta sau cu acrivie si oricum ar fi El este singurul in masura sa judece cu dreptate . Daca am gresit imi voi asuma crestineste greselile ; da-mi voie sa fiu sceptic in legatura cu opinia ta .
  Ar fi bine sa citesti articolele cu mai multa atentie , pentru evitarea unor alte posibile sminteli in continuare ( iertare daca banuiala ca nu ai citit cu atentie articolul nu e intemeiata) .
  Cat despre semidoctismul de care ma acuzi , te rog sa imi dai un singur exemplu de om doct ; daca vei cantari cu atentie vei vedea ca absolut toti oamenii au lacune de informetie macar intr-un domeniu … Singurul care este DOCT este Dumnezeu .

 4. Theodor zice:

  @M-am documentat un pic si parerea mea este ca ereticul gregorie desi ar fi trebui sa numeasca ziua luni, caci asta era numele ei firesc daca fusesera pierdute 10 zile , a numit-o vineri probabil pentru a nu produce rumoare in catolicism. Totusi nu stiu cat de credibile sunt informatiile disponibile pe pagina engleza a wikipedia sau pe la neortodocsii armeni.@
  Pai daca vrei sa obtii informatii credibile citeste chiar bula papala Inter Gravissimas. E drept pentru chestia asta iti trebuie sa ai cunostinte de limba latina. Daca nu o stii apuca-te repede sa o inveti, sa vezi ce folositoare iti va fi pe documente istorice referitoare la calendar si la istoria lui
  @ @aceasta minciuna pe care ati postat-o, si iata sta aici de aproape un an jumate fara ca nimeni dintre voi sa bage de seama?@@
  @Nu este nici o minciuna la mijloc ; daca e adevarat ce sustii e posibil ca parintele arsenie sa fi avut informetii gresite, nu cred ca ar fi vrut el sa ne induca in eroare in mod intentionat .@
  Sincer sa fiu nici eu nu cred ca voia sa va minta. Cred pur si simplu ca a scris fara sa se documenteze, asa ca de la el din burta. Si voi toti ati luat-o de buna. Deci semidoctism cras, care arata faptul ca la voi credinta de tip propagandistic, caci luati de bun tot si raspanditi tot ce va spun ai vostri “invatati”, fara sa cercetati , este in floare.
  @ E gresit ce spune aici in articolul vostru care va credeti supercorecti:
  Despre § 5 poti gasi referinte in nota 4 de la subsol ; asa e scris in parintilor Arsenie Cotea si Teofilact – Boldurile Sfintei noastre biserici de Rasarit .
  Chiar daca e gresit ( nu am informatii amanuntite despre evenimentul respectiv) , tot nu imi permit eu sa corectez lucrarea respectiva sau sa o cenzurez in vreun fel . Blogul nostru nu efectueaza corecturi pe lucrarile altora.@
  Pai cinstit ar fi sa lasi informatia pe blog si sa faci un nou articol in care sa o corectezi tu de vreme ce ai aflat-o si sa spui ca pe vechiul articol este o informatie gresita pe care v-o asumati. Tu ce faci cand vezi o greseala grava? N-o corectezi? Eventual sa amintesti si cine ti-a atras atentia, adica nebunul ala din BOR, si poate sa-i si multumesti. Ca cu cat trecea timpul si voi nu stiati de ea, cu atat mai mult va faceati de ras. Iar eu spunandu-va, v-am spus ca sa va arat cum si voi gresiti acolo unde nu aveti voie sa gresiti. N-am facut-o cu rautate, ci ca sa va dati seama ca faceti propaganda agresiva fara sa fi cercetat voi insiva chestiuni esentiale.
  @ Am senzatia ca transformi dialogul nostru intr-o sterila discutie cu referiri personale . Nu ar fi mai corect sa vorbim despre credinta si sa lasam acuzele personale deoparte ?
  Pai daca eu va arat unde voi credeti gresit, si va spun si cum e corect sa credeti, e o chestie sterila? Pai modul in care a fost schimbat calendarul iulian de cel gregorian nu va intereseaza? Nu e o chestie de credinta? E o chestie personala a mea cu voi? Pai daca voi nu cunoasteti in amanunt cum a schimbat papa calendarul si puneti minciuni pe seama lui, nu va poate spune cineva ca nu aveti dreptul nici macar sa-l considerati eretic (in schimb eu am voie sa-l consider eretic pentru ca stiu precis ce a facut) ? Oare schimbarea calendarului e o chestiune secundara pentru voi, de nu cunoasteti modul in care a fost schimbat?
  @Cred ca numai Hristos stie cum ma va judeca, cu condescendenta sau cu acrivie si oricum ar fi El este singurul in masura sa judece cu dreptate. Daca am gresit imi voi asuma crestineste greselile; da-mi voie sa fiu sceptic in legatura cu opinia ta. @
  Pai asta-ti tot spuneam si eu de la inceput. Lasa-l pe El sa judece daca mai este sau nu har in BOR, ca El il da, nu tu, si daca eu sunt eretic sau nu, ca El stie mai bine, nu tu. Iti dau voie sa fii sceptic cat vrei pana vei cerceta singur si vei afla adevarul. Pentru ca te cred destul de cinstit, asa imi pari dupa cum scrii, ca dupa ce afli adevarul in legatura cu opinia mea, sa ti-l asumi.
  @Ar fi bine sa citesti articolele cu mai multa atentie, pentru evitarea unor alte posibile sminteli in continuare (iertare daca banuiala ca nu ai citit cu atentie articolul nu e intemeiata). Cat despre semidoctismul de care ma acuzi , te rog sa imi dai un singur exemplu de om doct ; daca vei cantari cu atentie vei vedea ca absolut toti oamenii au lacune de informetie macar intr-un domeniu … Singurul care este DOCT este Dumnezeu.@
  Pai ce ti-am semnalat e greseala crasa si am facut-o ca sa va scot din eroare. Ca poate lumea sa va califice pe toti drept semidocti ca n-ati vazut-o. Tu nici nu intelegi macar semnificatia cuvantului semidoct. Ti-o spun eu:
  Semidoct este omul care are cunostințe puține și superficiale dar se manifesta ca si cum ar ar avea cunostinte multe si precise.
  Ia sa facem o mica cercetare sa vedem daca vi se poate aplica. Nu este schimbarea calendarului o chestie foarte importanta pentru cei din bOSV? Cred ca este. Daca este, de ce nu cunoaste nimeni din bOSV précis cum a fost schimbat si trebuie sa vina unul din BOR sa va arate? Cum ai cataloga pe unul care sustine ca e specialist in Mihai Viteazul si el sustine sus si tare ca victoria de la Calugareni a fost obtinuta in anul 1598 in loc de 23 august 1595, ba mai face si comentarii pe chestia asta?
  Tu n-ai decat sa te minti pe tine si sa sustii ca e un mare specialist in Mihai Viteazul, in schimb eu il voi considera un semidoct. Iar comparatia pe care am facut-o ca sa intelegi ce insemna semidoct e mult prea blanda fata de cazul vostru. Eu acolo unde nu cunosc, nu ma bag. Si daca nu am deloc cunostinte in domeniul pe care nu ma bag, asta nu inseamna ca sunt semidoct, ci ca stau in banca mea cuminte. Semidoct inseamna sa te bagi acolo unde nu cunosti pretinzand ca cunosti, nu sa ai lacune de informatie macar intr-un domeniu cum crezi tu.
  Si acum intrebarea finala: are sau nu cel ce se manifesta ca un semidoct, har de la Dumnezeu? Ai curaj sa raspunzi la ea?
  Domnul fie cu tine si sa raspunzi corect,
  Theodor

  • marin zice:

   @ Pai daca vrei sa obtii informatii credibile citeste chiar bula papala Inter Gravissimas. E drept pentru chestia asta iti trebuie sa ai cunostinte de limba latina. Daca nu o stii apuca-te repede sa o inveti, sa vezi ce folositoare iti va fi pe documente istorice referitoare la calendar si la istoria lui
   Chiar nu mai voi apuca sa invat latina , am multelucruri mai folositoare de facut .
   Sunt satul de bulele papale si e interesant cum de tu le indici ca sursa de informatie corecta cand e stiut ca papii au mintit si falsificat documente cu nerusinare , asa cum de exemplu le-au aratat ortodocsilor la sinodul talharesc de la ferarra – florenta documentul cu crezul avand adauosul filioque pretinzand ca e de la sinodul 2 ecumenic .

   @ Sincer sa fiu nici eu nu cred ca voia sa va minta. Cred pur si simplu ca a scris fara sa se documenteze, asa ca de la el din burta. Si voi toti ati luat-o de buna. Deci semidoctism cras, care arata faptul ca la voi credinta de tip propagandistic, caci luati de bun tot si raspanditi tot ce va spun ai vostri “invatati”, fara sa cercetati , este in floare.

   Parintele Arsenie Cotea a fost fondatorul miscarii zelotiste atonite si probabil ca daca nu s-ar fi opus el , acum si Muntele Atos ar fi tinut calendarul catolic .
   Mai mare crezare dau spuselor lui decat ale mincinosilor eretici catolici .
   In alta ordine de idei , am citit intr-o lucrare a parintelui Paisie Aghioritul ( daca vrei o pot indica) , cum acesta ridica in slavi semidoctismul de care tu ne acuzi . Il vorbea foarte frumos pe un parinte atat de simplu , care crezand ca sarbatoarea Inaltarii e de fapt un nume de sfanta , s-a rugat asa : Sfanta Inaltare , da-mi un peste pentru fratele x care e slabit de boala! …
   Ce spui de asa semidoctism de nemaiauzit ??? Si parintele Paisie care pentru voi e un mara stalp al ortodoxiei , parintele Paisie care se facea partas la erezia apocatastazei rugandu-se pentru mantuirea diavolului , lauda in toata lucrarea respectiva simplitatea ( semidoctismul) respectivilor …
   Oti fi voi oare semidocti de il considerati ortodox pe parintele Paisie ???

   @ Pai cinstit ar fi sa lasi informatia pe blog si sa faci un nou articol in care sa o corectezi tu de vreme ce ai aflat-o si sa spui ca pe vechiul articol este o informatie gresita pe care v-o asumati. Tu ce faci cand vezi o greseala grava? N-o corectezi?
   Chiar nu are sens sa facem atata caz pe un asa subiect . Chiar si in cazul in care parintele arsenie Cotea a dat o informatie gresita ( desi eu cred ca mai degraba ereticii catolici au mintit) , pentru dezbaterea acestor probleme este arhisuficienta rubrica aceasta de comentarii .

   @ Tu nici nu intelegi macar semnificatia cuvantului semidoct. Ti-o spun eu:
   Semidoct este omul care are cunostințe puține și superficiale dar se manifesta ca si cum ar ar avea cunostinte multe si precise.
   Chiar nu trebuia , cunosteam semnificatia cuvantului respectiv conform DEX-ului , insa eu am o parere un pic diferita . Singurul doct este Dumnezeu , toti oamenii sunt semidocti . In ce priveste semidoctismul meu mi-l asum fara nici o problema .

   @Ia sa facem o mica cercetare sa vedem daca vi se poate aplica. Nu este schimbarea calendarului o chestie foarte importanta pentru cei din bOSV? Cred ca este. Daca este, de ce nu cunoaste nimeni din bOSV précis cum a fost schimbat si trebuie sa vina unul din BOR sa va arate?
   Dragul meu , se pare ca nu ai inteles . Pentru noi este important sa stim cat mai multe despre schimbarea calendarului in ortodoxie , nu in erezia catolica ; oricum aia erau eretici si inainte .
   De unde ai certitudinea ca nimeni din BOSV nu detine informatia asta ? Ar fi bine sa nu speculezi .
   @ Semidoct inseamna sa te bagi acolo unde nu cunosti pretinzand ca cunosti, nu sa ai lacune de informatie macar intr-un domeniu cum crezi tu.
   Asta presupun ca e interpretarea ta ca dex-ul spune altceva …

 5. marin zice:

  @ Si acum intrebarea finala: are sau nu cel ce se manifesta ca un semidoct, har de la Dumnezeu? Ai curaj sa raspunzi la ea?
  Domnul fie cu tine si sa raspunzi corect,
  Theodor
  De ce nu as avea curaj , ti-am mai raspuns odata la astfel de intrebare – provocare …
  Bineinteles ca un semidoct poate avea har de la Dumnezeu ; iti pot indica locuri in care chiar sfintii evanghelisti au gresit , versete din Noul testament care se contrazic ( nu ma refer la cele cu substrat fin duhovnicesc, ci la cele care relateaza strict unele intamplari care apar ulterior povestite in alt mod) , or fi fost oare si sfintii evanghelisti semidocti ???
  Probabil ca tu consideri ca numai infailibilii au Harul dumnezeiesc – iti dau o veste- oameni infailibili nu exista decat in ereziile catolice .

 6. marin zice:

  @ Pai asta-ti tot spuneam si eu de la inceput. Lasa-l pe El sa judece daca mai este sau nu har in BOR, ca El il da, nu tu, si daca eu sunt eretic sau nu, ca El stie mai bine, nu tu. Iti dau voie sa fii sceptic cat vrei pana vei cerceta singur si vei afla adevarul. Pentru ca te cred destul de cinstit, asa imi pari dupa cum scrii, ca dupa ce afli adevarul in legatura cu opinia mea, sa ti-l asumi.

  Uite ca asta e problema ta , nu poti face diferanta intre judecata persoanei si judecata asupra credintei persoanei .
  Sfintii parinti au spus la unison ca unicul mod in care trebuie sa judecam pe cineva este dupa credinta sa . Evanghelistii si chiar Mantuitorul ne indeamna sa ne ferim de eretici , cum vom putea sa facem asta daca nu le vom judeca credinta ??? Dimpotriva , , trebuie sa le judecam credinta prin prisma ortodoxiei si sa ne ferim de ei . Cunosti porunca Domnului catre apostoli de a scutura pana si praful de pe picioare asupra cetatilor care nu i-au primit ?
  Asa trebuie sa facem si noi ortodocsi asupra ereticilor .
  Incerc sa nu judec pe nimeni dupa faptele lui ci sa-i judec numai credinta .
  Pe cand tu m-ai atacat personal cu acuze de tip „mincinos fara rusine „, „lipsit de dragoste ” ?
  Oare nu aceasta inseamna judecata ? Da-mi te rog un singur exemplu in care eu ti-am adresat asemenea epitete jignitoare ! Eu m-am limitat la a discuta numai despre probleme de credinta .
  Aici este adevarata discutie cred eu .

 7. Theodor zice:

  @Chiar nu mai voi apuca sa invat latina , am multe lucruri mai folositoare de facut .
  Sunt satul de bulele papale si e interesant cum de tu le indici ca sursa de informatie corecta cand e stiut ca papii au mintit si falsificat documente cu nerusinare , asa cum de exemplu le-au aratat ortodocsilor la sinodul talharesc de la ferarra – florenta documentul cu crezul avand adauosul filioque pretinzand ca e de la sinodul 2 ecumenic.@
  Of, Marine! Mie nu-mi face nici o placere cand tu te faci de ras. Ca actul papei Grigorie din 1582 a fost o samavolnicie, este absolut evident pentru amandoi. Ceea ce tie si parintelui Cotea nu va este evident, este modul in care papa a facut aceasta schimbare. De vreme ce modul in care a indicat papa sa se schimbe, s-a aplicat in realitate, este limpede ca buna ziua ca cea mai sigura sursa de a afla cum s-a schimbat calendarul e decretul papei si nu informatia eronata provenita de la parintele Cotea. Calendarul s-a schimbat atunci in 1582 si apoi la noi in 1924 dupa cum a indicat papa in bula sa, Inter Gravissimas, nu dupa cum gresit sustine parintele Cotea. Cum putea papa sa-si falsifice propriul decret? E absurd. Cat despre limba latina tu faci ce vrei, dar eu iti pot spune ca o mare parte a operelor Sfintilor Parinti ai Bisericii sunt scrise in limba latina fara sa fie traduse in alte limbi.
  @Parintele Arsenie Cotea a fost fondatorul miscarii zelotiste atonite si probabil ca daca nu s-ar fi opus el , acum si Muntele Atos ar fi tinut calendarul catolic.
  Mai mare crezare dau spuselor lui decat ale mincinosilor eretici catolici.@
  Nu-i contest activitatea zelotista, ii contest faptul ca a gresit, probabil la fel de pueril ca si tine (sau nu), incercand sa artate ca cunoaste ceea ce de fapt nu cunostea. Daca parintele Cotea spune ca in bula scrie luni si, de fapt, in bula papa spune vineri, tu pe cine crezi, pe parintele Cotea care nu a dat bula sau pe papa care a dat bula? Asta era problema, si crede-ma foarte importanta, caci sunt convins ca habar nu ai de ce a facut-o papa asa si cu ce consecinte. Vad ca eu incerc sa-ti spun adevarul iar tu iti bagi capu in nisip ca strutul.
  Si ca sa-ti arat cat de importanta este, mergem inainte sa aratam cum parintele Cotea din nestiinta sau din viclenie induce in eroare fara ca vreunul din voi sa va dati seama. Uite ce spune in continuare (iti dau textul lui):
  @Prin urmare, aceste 13 zile din luna octombrie 1924 aparţinând stilului vechiu, şi pre care le-au şters ca de la 14 octombrie să înceapă stilul nou, a fost 1 octombrie marţi, iar 14 octombrie miercuri, atunci, de ce a indus lumea in eroare punând cu minciună şi forţat in loc de marţi la 1 octombrie miercuri, iar duminică punând la 5 şi 12 octombrie stil vechiu, pe când in realitate duminică a fost la 6 şi 13 octombrie ?!@
  Stii unde minte in paragraful de mai sus parintele Cotea si voi va luati cu totii dupa minciuna lui crezand ca e adevar? Hai sa te luminez eu, desi nu ma astept de la tine la multumiri, ci mai degraba la replici in care tu nu vrei sa-ti recunosti orgoliul infrant de adevar. Minte la punctul de referinta fata de care s-a facut indreptarea in BOR. Cei din BOR au facut schimbarea luand ca referinta 1 octombrie pe calendarul gregorian existent in vigoare in viata statului inca de la 1 aprilie 1919 care a devenit atunci 14 aprilie, si nu luand ca referinta 1 octombrie pe calendarul iulian inca existent in viata bisericeasca in septembrie 1924!!!!!!! Astfel pentru fixarea zilei saptamanii pe nou pentru a se putea alinia la calendarul gregorian deja existent ei nu au luat ca referinta 30 septembrie pe stil vechi care pica luni, ci 1 octombrie pe stil nou, care pica miercuri!!!!
  Astfel saltul a fost in realitate asa:
  luni 30 octombrie 1924 (stil vechi) – marti 14 octombrie 1924 (stil nou)
  adica exact algoritmul pe care il indicase papa inca din 1582, cum ca trecerea de la vechi pe nou pe nou se face intotdeauna cu continuitatea denumirii zilei saptamanii.
  Acum ma intreb de ce p. Cotea nu a aratat si foaia pe septembrie a calendarului.Daca ar fi aratat-o si pe aceea, s-ar fi lamurit apele de la inceput in sensul ca:
  – daca septembrie era trecut pe iulian si octombrie pe gregorian atunci 30 septembrie ar fi picat luni si se vedea limpede saltul 30 septembrie luni (stil vechi) – 1 octombrie miercuri (stil nou) cum arata foaia din articol, si p. Cotea nu ar fi trebuit sa faca nici o obiectie asupra modului tehnic de aplicare al noului calendar.
  – daca si septembrie era trecut deja pe gregorian, atunci 30 septembrie ar fi picat marti si se vedea limpede continuitatea 30 septembrie marti (stil nou) – 1 octombrie miercuri (stil nou) tot cum arata foaia din articol, si nici in acest caz p. Cotea nu ar fi trebuit sa obiecteze nimic impotriva modului tehnic de aplicare.
  Acum de vreme ce sigur p. Cotea avea si foaia pe septembrie pe care insa n-a binevoit sa o arate, e limpede ca a facut in mod constient exces de zel, de’ zelotist, nu din greseala, ci ca sa-i invenineze si mai tare pe cei ce nu inteleg despre ce e vorba si nici nu prea au chef sa cerceteze pentru ca au lucruri mult mai importante de facut, adica sa-ti spuna ca in Biserica unde te-ai botezat nu e har, si sa incerce sa te prinda in ghearele nemantuirii botezandu-te din nou, ca sa-ti dai foc la valiza definitiv.
  @Eu sunt SIGUR ca voi oficialii nu mai aveti taine valide – cred aceasta cu toata fiinta mea.@
  Recunosti personajul?
  Daca tu esti sigur ca in BOR, cand noi ne impartsim, nu mai este vorba de Trupul si Sangele Domnului, atunci in mod logic ar trebui sa indici precis momentul incepand din care Sfintele noastre Taine nu mai sunt valide. Sunt bland cu tine, nu-ti cer ziua si ora, iti cer doar anul. Daca nu esti in stare sa o faci argumentat, atunci nu-ti pot spune decat ca tu imi adresezi mie cea mai jignitoare injurie, caci sustii de la tine putere ca eu nu ma mantuiesc, si asta e ceva mai agresiv decat cea mai mare injuratura. Asa ca eu cand ti-am spus ca tu minti cu nerusinare am fost extrem de bland fata de tine, caci la ce spun eu fata de tine exista cale de mantuire fie ca esti in BOR fie ca esti in bOSV, caci nu stiu eu cum va judeca Domnul, in schimb la ce spui tu fata de mine, daca raman in BOR,( si raman!!!), tu nu-mi dai nici o sansa de mantuire.
  Ai mare grija la ce raspunzi ca vezi si tu cum tot ce spui se intoarce impotriva ta,
  Theodor

 8. marin zice:

  @Of, Marine! Mie nu-mi face nici o placere cand tu te faci de ras.
  Cititorii si cei cu discernamant vor sti sa judece cine se face de ras si minte/dezinformeaza, cat si faptul daca esti cu adevarat doct in aceasta problema asa cum iti place sa pretinzi .

  @ Ceea ce tie si parintelui Cotea nu va este evident, este modul in care papa a facut aceasta schimbare. De vreme ce modul in care a indicat papa sa se schimbe, s-a aplicat in realitate, este limpede ca buna ziua ca cea mai sigura sursa de a afla cum s-a schimbat calendarul e decretul papei si nu informatia eronata provenita de la parintele Cotea.

  Ba de fapt tu esti in eroare si insisti pe acest subiect fara a-l cunoaste indeajuns.
  Te faci ca nu intelegi ce am vrut eu sa spun de fapt , anume ca papii si catolicii in general nu au ezitat sa falsifice documente si informatii istorice pentru a-si atinge cu orice pret scopurile .
  Imi vine in minte cum evreii dupa ce au falsificat Vechiul Testament dupa influenta masoretilor au ars toate exemplarele traduse dupa Septuaginta , inlocuind in principal cuvantul fecioara din proorocia lui Isaia cu privire la Mesia cu cuvantul femeie , realizand cu buna stiinta ca adevaratul Mesia a fost cel nascut din fecioara , Iisus Hristos si constientizand pe undeva ca nu se mai poate repeta asa ceva indiferent cat ar voi ei .
  Musulmanii au procedat la fel , dand focului exemplarele de coran si hadith care nu le conveneau si introduceau contradictii .
  Mai in zilele noastre , papii au inventat Donatia si Decretalele lui Constantin , au falsificat documentele sinoadelor ecumenice , pretinzand ca de atunci aprea filioque in crez , si chiar si azi in catehismul catolic , la articolul despre crez ( care bineinteles contine filioque) ei pretind ca este crezul niceo-constantinopolitan .
  Asa ca de falsuri , minciuni grosolane si manipulari ale catolicilor sunt satul .

  @Cum putea papa sa-si falsifice propriul decret? E absurd. Cat despre limba latina tu faci ce vrei, dar eu iti pot spune ca o mare parte a operelor Sfintilor Parinti ai Bisericii sunt scrise in limba latina fara sa fie traduse in alte limbi.
  Nu l-a falsificat , insa a introdus o multime de informatii eronate in el ; daca vrei , pot sa iti si exemplific . Totusi , oare nu iti da de gandit ca desi papa a dat si semnat bula in 1581 , aceasta a fost tiparita tocmai pe 1 martie 1582 ( dupa calendarul lor eretic) ???
  Am atat de putin timp si in mod sigur nu imi va ajunge toata viata pentru a citit operele Sfintilor Parinti traduse in romana ; deocamdatra nu am nimic de pierdut daca nu invat latina .

  @Daca parintele Cotea spune ca in bula scrie luni si, de fapt, in bula papa spune vineri, tu pe cine crezi, pe parintele Cotea care nu a dat bula sau pe papa care a dat bula? Asta era problema, si crede-ma foarte importanta, caci sunt convins ca habar nu ai de ce a facut-o papa asa si cu ce consecinte. Vad ca eu incerc sa-ti spun adevarul iar tu iti bagi capu in nisip ca strutul.

  Faci confuzii marti si dezinformezi ; ai citit articolul pe diagonala .
  Parintele Asenie Cotea nu spune ca in bula scrie luni , ci arata foaia calendarului gregoria care arata schimbarea operata in baza bulei , unde scrie negru pe alb luni .
  Totusi , te rog sa arati tu unde anume scrie in bula de vineri ???
  Am citit-o si rascitit-o si scrie nicaieri in bula cuvantul vineri !!!
  Cum stam cu doctismul in privinta schimbarii calendarului ???

  Cititorii se pot convinge de cele scrise in bula aici : http://www.bluewaterarts.com/calendar/NewInterGravissimas.htm
  Cum ramane cu semidoctismul si minciunica ???

  @ Nu-i contest activitatea zelotista, ii contest faptul ca a gresit, probabil la fel de pueril ca si tine (sau nu), incercand sa artate ca cunoaste ceea ce de fapt nu cunostea.

  Ar trebui sa citesti lucrarea parintelui Cotea in intregime , e o lucrare scrisa intr-un autentic duh ortodox si anlizeaza schimbarea marsava a calendarului sub toate aspectele posibile ; nu in ultimul rand contine informatii istorice inedite si o eclesiologie curat ortodoxa .

  Pueril sau nu , cititorul sa judece ; ma mira ca tocmai tu care inviti la nejudecare personala asemenea „epitete” .
  Nu am o problema daca judeci credinta mea sau a altcuiva , insa pacatele si patimile nu ai tu caderea de a le judeca .

  @ Stii unde minte in paragraful de mai sus parintele Cotea si voi va luati cu totii dupa minciuna lui crezand ca e adevar? Hai sa te luminez eu, desi nu ma astept de la tine la multumiri, ci mai degraba la replici in care tu nu vrei sa-ti recunosti orgoliul infrant de adevar. Minte la punctul de referinta fata de care s-a facut indreptarea in BOR. Cei din BOR au facut schimbarea luand ca referinta 1 octombrie pe calendarul gregorian existent in vigoare in viata statului inca de la 1 aprilie 1919 care a devenit atunci 14 aprilie, si nu luand ca referinta 1 octombrie pe calendarul iulian inca existent in viata bisericeasca in septembrie 1924!!!!!!! Astfel pentru fixarea zilei saptamanii pe nou pentru a se putea alinia la calendarul gregorian deja existent ei nu au luat ca referinta 30 septembrie pe stil vechi care pica luni, ci 1 octombrie pe stil nou, care pica miercuri!!!!

  Domnule , parintele Arsenie nu a mintit , sau daca a facut-o sunt sigur ca nu a facut-o cu rea intentie asa cum iti tot place sa speculezi .
  Parintele Arsenie a dat imaginea calendarului dupa care s-a facut schimbarea , a adus argumente , in timp ce tu aduci numai speculatii neargumentate sau „argumentate” gresit .
  Totusi , apreciez ca recunosti ca au facut schimbarea pentru a se putea alinia cu calendarul gregorian .
  In realitate tu minti si speculezi iar parintele Arsenie a facut tot ce a putut sa ne lumineze sub toate aspectele care privesc aceasta schimbare .
  Toate documentele vremii arata clar data la care s-a facut schimbarea , cititorii pot gasi lesne pe internet informatii ; ca s-a facut in 24 avand ca reper schimbarea calendarului civil din 1919 , ce sens ar fi avut ?
  Poti aduce dovezi si argumente ???
  @ Astfel saltul a fost in realitate asa:
  luni 30 octombrie 1924 (stil vechi) – marti 14 octombrie 1924 (stil nou)
  adica exact algoritmul pe care il indicase papa inca din 1582, cum ca trecerea de la vechi pe nou pe nou se face intotdeauna cu continuitatea denumirii zilei saptamanii.
  Banuiesc ca ai vrut sa scrii luni 30 septembrie , nu 30 octombrie .
  sa admitem ca schimbarea s-a facut asa cum sugerezi tu .
  Sugerezi ca schimbarea s-ar fi facut de pe 30 septembrie …
  Pai cum vine asta stimabile , s-au suprimat 14 zile , nu 13 ?
  30 sept -luni 1 , 1 oct – marti 2, 2 oct-miercuri 3 , 3 oct – joi 4 , 4 oct – vineri 5 , 5 oct-sambata 6 , 6 oct-duminica 7 , 7 oct – luni 8 , 8 oct – marti 9 , 9 oct – miercuri 10 , 10 oct – joi 11 , 11 oct- vineri 12 , 12 oct- sambata 13 , 13 oct – duminica 14 , 14 oct stil nou/1 oct stil vechi – luni 15 !!!
  Deci dupa tine s-au suprimat 14 zile , nu 13 ???
  Ce calendar e asta in care dupa luni urmeaza tot luni ???
  Acum dupa ce m-am luminat destul cu ipotezele tale constat ca dupa cum bine ai spus nu am pentru ce sa iti adresez multumiri .

  @ – daca si septembrie era trecut deja pe gregorian, atunci 30 septembrie ar fi picat marti si se vedea limpede continuitatea 30 septembrie marti (stil nou) – 1 octombrie miercuri (stil nou) tot cum arata foaia din articol, si nici in acest caz p. Cotea nu ar fi trebuit sa obiecteze nimic impotriva modului tehnic de aplicare.
  Acum de vreme ce sigur p. Cotea avea si foaia pe septembrie pe care insa n-a binevoit sa o arate, e limpede ca a facut in mod constient exces de zel, de’ zelotist, nu din greseala, ci ca sa-i invenineze si mai tare pe cei ce nu inteleg despre ce e vorba si nici nu prea au chef sa cerceteze pentru ca au lucruri mult mai importante de facut, adica sa-ti spuna ca in Biserica unde te-ai botezat nu e har, si sa incerce sa te prinda in ghearele nemantuirii botezandu-te din nou, ca sa-ti dai foc la valiza definitiv.

  Uite ce spune marele vostru duhovnic Cleopa :
  „Apoi, pe rand, Patriarhia Alexandriei, Patriarhia Antiohiei si in anul 1924, in octombrie, a indreptat calendarul siserica noastra Ortodoxa Romana, socotind ziua de 1 octombrie drept 14 octombrie, sarind peste cele 13 zile cu care ramasese in urma calendarul Iulian.
  Asa ca ultima parte a argumetatiei tale e construita pur speculativ … nu inteleg cum oare atunci cand stii ca BOR a comis o mare greseala si a uzat de minciuna si erezie sa cauti cu orice pret sa justifici acel act talharesc apeland la constructii „logice” fabuloase in loc sa adopti singura atitudine crestineasca posibila anume de a recunoaste adevarul .
  Ramane de actualitate intrebarea , ce calendar e acela in care dupa ziua de luni urmeaza tot luni ? Poate fi acceptat ca adevarat de un ortodox ?
  Pun intrebarea la modul asta desi in realitate a fost 30 sept . stil vechi marti iar 14 oct stil nou/1 oct stil vechi tot marti in calendarul vostru asa cum stralucit se vede in pagina de calendar …!!!

  Ca in „biserica”in care nu te-ai botezat nu e har nu ti-o spun ca sa te inveninez , ci ca sa realizezi ca acolo nu este mantuire , caci nu poate fi mantuire in erezie , toti sfintii au marturisit aceasta la unison !
  @ si sa incerce sa te prinda in ghearele nemantuirii botezandu-te din nou, ca sa-ti dai foc la valiza definitiv.
  De fapt in BOR nu se mai practica aproape deloc botezul canonic , arareori facandu-se cele 3 scufundari canonice .
  Noi recunoastem inca scufundarile canonice din BOR , facandu-le doar mirungerea celor ce vin in BORR , dupa catehizare bineinteles . Cei care nu au afundarile corecte ci au nebotezul prin turnare , stropire sau afundare incompleta , pe aceia ii botezam cu toata randuiala .
  La valiza nu-si vor da foc in nici un caz ci vor veni la adevaratul Trup al lui Hristos .

 9. marin zice:

  @ Daca tu esti sigur ca in BOR, cand noi ne impartsim, nu mai este vorba de Trupul si Sangele Domnului, atunci in mod logic ar trebui sa indici precis momentul incepand din care Sfintele noastre Taine nu mai sunt valide. Sunt bland cu tine, nu-ti cer ziua si ora, iti cer doar anul. Daca nu esti in stare sa o faci argumentat, atunci nu-ti pot spune decat ca tu imi adresezi mie cea mai jignitoare injurie, caci sustii de la tine putere ca eu nu ma mantuiesc, si asta e ceva mai agresiv decat cea mai mare injuratura. Asa ca eu cand ti-am spus ca tu minti cu nerusinare am fost extrem de bland fata de tine, caci la ce spun eu fata de tine exista cale de mantuire fie ca esti in BOR fie ca esti in bOSV, caci nu stiu eu cum va judeca Domnul, in schimb la ce spui tu fata de mine, daca raman in BOR,( si raman!!!), tu nu-mi dai nici o sansa de mantuire.

  Da , sunt sigur si iti voi indica si momentul precis , nu asa cum ceri tu , doar anul.
  In BOR nu mai exista har decat prin iconomie incepand cu 1 oct calendarul ortodox/14 octombrie calendarul eretic gregorian .
  Totusi , asa cum stim din istoria Bisericii , si din Sfanta Scriptura , in momentul in care in biserica patrunde erezia , Hristos prin mare mila sa lasa o perioada in care sa se aleaga neghina de grau si sa se lipezeasca apele ; dupa aceasta perioada harul nu mai ramane nici macar prin iconomie .
  Din pacate , BOR a facut prin schimbarea calendarului ortodox cu cel catolic un prim pas spre erezie , fara a se opri insa aici . Au urmat insa recunoasterea harului ereticilor anglicani , serghianismul , intrarea in ecumenism , tentativa de comuniune cu monofizitii ( noroc ca s-au razgandit monofizitii , ca sinodul BOR si teoctist isi dadusera acordul ) , rugaciunile in comun cu ereticii si chiar paganii , si cate altele incat se poate afirma extrem de clar ca Hristos si-a retras Harul Sau din aceasta „biserica” total apostata .
  Sunt sigur ca din august 1983 de cand sinodul Bisericii Ruse din Diaspora a dat anatema impotriva ecumenismului nu mai e har in ortodoxia oficiala care cade sub incidenta acestei anateme prin ramanerea in ecumenism .

 10. marin zice:

  @ Ai mare grija la ce raspunzi ca vezi si tu cum tot ce spui se intoarce impotriva ta,
  Eu imi asum in totalitate ce am afirmat pana acum ; insa tu te-ai gandit vreodata ca si ce spui tu se poate intoarce impotriva ta ?

 11. Theodor zice:

  Ei, Marine, trebuia sa ripostezi si tu cumva ca sa mai atenuezi infrangerea. Din pacate tu divaghezi mult in vreme ce eu discut, la fel ca si la articolul cu botezul, exact pe tema. Ti-am aratat ca daca ai fi publicat si foaia de calendar pe septembrie alaturi de cea pe octombrie, tot ce a afirmat parintele Cotea se dovedeste nefondat fie ca foaia din septembrie e pe iulian, fie ca e pe gregorian. Ar fi fost o minima decenta sa fie pusa in articol si foaia pe septembrie, ca altfel iese montaj mincinos de idei.
  Cat despre faptul ca nu mai este har in BOR din 1983, te contrazic eu cu propria mea persoana. Eu am luat Sfintele Taine incepand de prin 1996 si uite ca mi s-a dat har ca sa cunosc fara sa-mi spuna nimeni ca schimbarea de calendar a fost gresita. Tu faci mare greseala ca, in scop propagandistic reduci de cele mai multe ori BOR la parintele Cleopa, sau la parintele Paisie Aghioritul, sau la sinodalii de astazi. Mi se pare jalnic ce faci tu cand noi avem in Biserica sfinti de talia sfintilor Vasile cel Mare, Grigorie Teologul, Ambrozie al Milanului (ia de te uita la reprezentarea in mozaic care era cea mai apropiata de timpul lui, ca nu avea barba), Ioan Gura de Aur, Efrem Sirul, Atanasie cel Mare sau Chiril al Alexandriei si multi alti Sfinti Parinti ai secolului de aur al crestinismului in care au fost si Sinodul ecumenic de la Niceea ale carui hotarari adevarate despre calendar le cred si le raspandesc. Eu de la ei si din Scriptura am simtit nevoia sa-mi iau hrana duhovniceasca imediat dupa ce am inceput din nou sa iau Sfinta Impartasanie, dupa 36 de ani se intrerupere, nu de la p.Cleopa, Paisie. Iar daca am simtit pregnant aceasta nevoie, dupa ce inainte cu cateva zile de a ma impartasi eram ca un ateu care nu citea Scriptura si nu auzise deloc de Sfintii Parinti, ba chiar iti marturisesc ca nici crucea nu mai stiam s-o fac si l-am rugat pe tata sa-mi arate, orice ai spune tu, pentru mine este limpede ca a lucrat harul prin acele Sfinte Taine pe care le-am luat cu mare pogoramant si cu cea mai mare nevrednicie in anul 1996.
  Eu nu te mint. Tu ma poti crede sau nu. Faci ce vrei. Dar daca vei gresi, Domnul iti va arata la Judecata ca ai fost orb caci nu ai luat in considerare ce ti-am spus eu ca umil credincios practicant din BOR.
  Diferenta esentiala dintre mine si tine este urmatoarea:
  – eu nu m-as supara deloc, ba chiar m-ar bucura foarte mult, chiar daca eu sunt in BOR iar tu in bOSV, Domnul sa faca asa cum stie El, ca chiar daca ne incapatanam amandoi sa ramanem in Biserica unde credem ca am primit har, sa ne mantuiasca pe amandoi. M-as bucura tare mult sa te vad in Imparatie, chiar daca ramai in bOSV si eu in BOR.
  – in schimb tu ce-ai sa faci daca intrand in Imparatie, ai sa ma vezi si pe mine acolo intrat via BOR? Sunt convins ca la acribia nejustificata si propagandistica cu care te porti fata de mine, ai sa te intristezi. Sau poate crezi ca Domnul nu poate sa ma mantuiasca daca raman in BOR? Ar fi o greseala mare din partea ta sa crezi asa ceva, caci ai face pe Domnul neputincios.
  Greseala ta cea mare a fost ca nu m-ai luat asa cum sunt eu, ci tu m-ai redus intotdeauna la greselile sinodalilor, ale p.Cleopa sau ale p. Paisie care sitii si tu ca sunt niste pigmei in comparatie cu Sfintii Parinti pe care amandoi ii avem in comun, ca de altfel si aceeasi Scriptura.
  E inca har Marine in BOR chiar daca multi dintre cei care ar trebui sa fie pastori sunt nevrednici. Domnul nu poate lasa de pripas o turma de credinciosi asa de mare ca cea din BOR, caci o iubeste. Tu prea usor spui ca Si-a luat Mana de pe ei cei multi, ca sa va tina in brate numai pe voi cei putini. Lasa-L pe El sa judece, ca stie sa o faca cu iubire.

  E ultimul mail pe care ti-l trimit. Indiferent de ce articole vor mai aparea, nu voi mai trimite comentarii.

  Domnul fie cu tine si sa te mantuiasca,
  Theodor

 12. marin zice:

  @ Theodor says:

  28 mai 2012 la 12:14 (Editare)

  Ei, Marine, trebuia sa ripostezi si tu cumva ca sa mai atenuezi infrangerea. Din pacate tu divaghezi mult in vreme ce eu discut, la fel ca si la articolul cu botezul, exact pe tema.
  Nu draga , eu am vorbit strict la obiect in vreme ce tu te-ai aruncat in speculatii neargumentate prin care ai incercat sa demonstrezi cumva ca e fals ce se sustine in articol de calendar ca s-a schimbat la 1 oct . , sau ca in bula papala scrie de vineri , cand e limpede ca lumina zilei pentru oricine gandeste rational si logic adevarul .
  Eu nu ripostez de dragul de a riposta , ci dezbat problema in scopul clarificarii lucrurilor .

  @ Ti-am aratat ca daca ai fi publicat si foaia de calendar pe septembrie alaturi de cea pe octombrie, tot ce a afirmat parintele Cotea se dovedeste nefondat fie ca foaia din septembrie e pe iulian, fie ca e pe gregorian.
  Cum sa public eu foaia pe septembri de vreme ce eu nu o detin ???
  Trebuie sa-ti reamintesc inca odata ca eu nu am facut altceva decat sa reproduc fragmente din cartea parintilor Teofilact si Arsenie fara a o modifica ???
  Daca ai tu foaia , de ce nu o publici tu ?
  Eu nu o detin , caci daca o aveam o publicam si astfel toata lumea s-ar fi convins .
  Totusi , pentru a nu lasa lucrurile in coada de peste , invit pe toata lumea sa faca un calcul lamuritor care sa transeze definitiv problema . Sa calculeze dupa data pastelui din 1924 (stiind ca pastele cade numai duminica) in ce zi a saptamanii a cazut 1 oct 1924 – se va ajunge la singura concluzie posibila , anume ca 1 oct 1924 a fost marti .
  Pentru cei care nu cunosc data Invierii Domnului din 1924 , aceasta a fost 14 aprilie .
  @ (ia de te uita la reprezentarea in mozaic care era cea mai apropiata de timpul lui, ca nu avea barba)
  Si sfantul Ioan Gura de Aur nu a avut barba , fiind span , insa traditia iconografica l-a zugravit cu o barba mica .
  In ce rpiveste pe parintele Ilie Lacatusu , nu cred ca este sfant si datorita faptului ca el a urmat calendarul eretic promovat de bor si s-a facut partas serghianismului si tuturor abaterilor canonice si ereziilor aparute in BOR , fara a le condamna . Sunt cazuri in care si tot felul de „calugari”taoisti si budisti apar mumificati dupa moarte , fara a avea sfinte moaste ; in nici un caz acei pagani inchinatori la diavol nu sunt cetateni ai raiului .
  @ Eu de la ei si din Scriptura am simtit nevoia sa-mi iau hrana duhovniceasca imediat dupa ce am inceput din nou sa iau Sfinta Impartasanie, dupa 36 de ani se intrerupere, nu de la p.Cleopa, Paisie.
  Asta e un lucru foarte bun si te sfatuiesc sa mergi in continuare pe linia asta ; sfintii parinti si Sfanta Scriptura sunt referintele dupa care nu putem ghida fara sa gresim ; neo-teologii „mari duhovnici” ai vremurilor actuale propaga o „ortodoxie” diluata si poluata cu multe idei gresite .

  @ Diferenta esentiala dintre mine si tine este urmatoarea:
  – eu nu m-as supara deloc, ba chiar m-ar bucura foarte mult, chiar daca eu sunt in BOR iar tu in bOSV, Domnul sa faca asa cum stie El, ca chiar daca ne incapatanam amandoi sa ramanem in Biserica unde credem ca am primit har, sa ne mantuiasca pe amandoi. M-as bucura tare mult sa te vad in Imparatie, chiar daca ramai in bOSV si eu in BOR.
  Nu ma cunosti catusi de putin si nu inteleg cum poti face asemenea afirmatii referitoare la opiniile si credintele mele personale dupa o cunoastere rezultata in urma a catorva ( destul de putine) comentarii de pe internet .
  Realitatea e ca eu m-as bucura ca nu numai tu ci toti oamenii sa fie mantuiti dar acest lucru nu este posibil si nici pe placul Domnului .
  Totusi eu nu cred ca te poti mantui ramanand in BOR , si spun asta nevrand sa-ti aduc vreo jignire , ci dimpotriva , dorindu-ti sa te mantuiesti .
  Insa cum te poti mantui fiind partas la ereziile si ecumenismul BOR ?
  Ce partasie poate fi intre Hristos si Veliar ? Crezi la se pot amesteca si totusi BOR sa ramana mantuitoare ?
  @ E inca har Marine in BOR chiar daca multi dintre cei care ar trebui sa fie pastori sunt nevrednici. Domnul nu poate lasa de pripas o turma de credinciosi asa de mare ca cea din BOR, caci o iubeste. Tu prea usor spui ca Si-a luat Mana de pe ei cei multi, ca sa va tina in brate numai pe voi cei putini. Lasa-L pe El sa judece, ca stie sa o faca cu iubire.
  Theodor , argumentele de tip cantitativ nu pot fi relkevante pentru ortodoxie , pentru biserica …
  Asa cum Domnul si-a luat mana de pe catolici lasandu-i fara har , asa cum s-a ales praful de Biserica Africii , asa cum de Domnul s-a ales praful de Bizant in urma unirii acestora cu latinii eretici , asemenea Domnul s-ai luat mana si de pe BOR ca la urma urmei BOR nu e partasa numai la o erezie anume , ci la erezia tuturor ereziilor , ecumenismul , cel care isi propune sa arate ca este ” har”in absolut toate religiile „crestine”sau pagane si sa le uneasca pe toate .
  Astfel , ortodoxia oficiala nu imbratiseaza numai o erezie precum filioque , din cauza careia au cazut din har atat amar de oameni ( apropo de criteriul cantitativ) , ci absolut toate ereziile dar ci credintele pagane existente , lucru care creste exponential motivele pentru care Domnul sa isi retraga harul .
  Eu sunt convins ca Hristos , cuvantul Evangheliei si Sfintii Parinti te-au luminat sa vezi adevarurile ortodoxiei , nu asa-zisa „impartasanie” lipsita de har din BOR .
  Te superi sau nu , eu iti spun deschis ce cred , fara nici o intentie de a te supara si cu speranta ca imi vei aprecia sinceritatea .
  @ E ultimul mail pe care ti-l trimit. Indiferent de ce articole vor mai aparea, nu voi mai trimite comentarii.
  Esti libersa faci cum doresti ; eu unul pot sa iti spun ca esti binevenit la orice ora sa comentezi pe acest blog si nu as vrea sa ramai cu impresia ca ai trait o disputa personala prin schimbul de comentarii de aici , ci strict o dezbatere pe probleme de credinta .
  Nu inteleg totusi atitudinea asta de tip „imi iau jucariile si plec” , nu inteleg dece anume ai proceda asa , insa tu stii mai bine de ce ai ales sa faci asa .
  In incheiere iti reamintesc ca daca te razgandesti , opiniile tale sunt binevenite aici .
  Doamne ajuta !

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s