Puterea anatemei

de Vladimir Moss

  În ultimele decenii, dezvoltarea ecumenismului şi a altor erezii a fost acompaniată de  atacuri susţinute asupra puterii anatemei bisericii în general şi în particular asupra anatemei pan-ortodoxe împotriva noului calendar din 1583, 1587 şi 1593, a anatemei bisericii ruseşti asupra tuturor celor care au cooperat cu comuniştii în 1918 şi 1928 şi a anatemei ROCOR împotriva ecumenismului din 1983.Acest lucru nu este surprinzător: dacă, dupa cum Adevărata Biserică Ortodoxă crede, ecumeniştii şi alţi eretici au fost aruncaţi din Biserică prin puterea de a lega şi de a dezlega, deţinută de preoţia Bisericii, atunci este logic ca ei să incerce să submineze această putere. Să examinăm cateva
dintre argumentele ereticilor.

1. Despre anatema în general

Sfântul Teofan Pustnicul scrie: Anatema este mai precis separarea de biserică, sau excluderea din sânul ei a celor care nu îndeplinesc condiţiile unităţii cu ea şi care încep să gândească diferit faţă de ea, diferit faţă de calea pe care ei înşişi au promis să o urmeze atunci când s-au alăturat ei (s-au botezat).[1]

Sfântul Ioan Maximovici avertizează : „În documentele sinoadelor şi calea urmată de Biserica Neotestamentară, cuvântul anatema devine o totală separare de biserică. Biserica Universală ( Sobornicească ) şi Apostolică anatemizează „lasă-l pe el să fie anatema”, „lasă să fie anatema” însemnând o completă rupere de Biserică. În timp ce, în cazul separării de comuniunea bisericii şi a altor pedepse pentru ispăşirea păcatelor unei persoane, persoana rămâne membră a bisericii, deşi participarea ei ca persoană la împărtăşirea harului a fost limitată ,  aceia asupra cărora s-a pronunţat anatema au fost complet separaţi de Biserică până la pocăinţa lor  .

Realizând că omul este incapabil să se mântuiască , observând încăpăţânarea şi împietrirea inimii lui, Biserica pământească îl lasă la Judecata lui Dumnezeu. Acea judecată este iertătoare cu păcătoşii care s-au căit, dar înspăimântătoare pentru duşmanii încăpăţânaţi ai lui Dumnezeu.

” Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu…fiindcă Dumnezeul nostru este foc mistuitor”  ( Evrei 10,31 ; 12,21 ).[2]

Ca replică pentru aceste versete, ereticii pot răspunde : „Ei bine, anatemele exclud oamenii din Biserică. Dar aceasta este doar o judecată provizorie, în măsura în care judecata bisericii nu este încă judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu poate contrazice judecata bisericii. Şi ştim că Biserica adesea greşeşte în judecăţile ei. La urma urmei, biserica este compusă din oameni, care cu toţi sunt supuşi greşelii.”

Desigur este adevărat că ierarhii pot face greşeli şi Dumnezeu nu este constrâns să urmeze greşelile ierarhilor. Oricum înainte de a stabili cum şi unde o greşeală a fost făcută este necesar să definim ce este cu adevărat o anatemă. Pentru această vom arăta mai întâi ca anatema adevărată exclude un om din biserică şi că această judecată nu este provizorie. De ce? Pentru că Domnul însuşi a spus când i-a dat cheile Împărăţiei Cerurilor lui Petru: „Orice vei lega pe pământ va fi legat şi în cer”( Matei 16,19). Aşadar Domnul nu îngăduie nici o distanţă între judecata  Adevăratei Biserici pe pământ şi judecata Lui din ceruri. Atât timp cât biserica acţionează în concordanţă cu legea lui Dumnezeu, judecata ei este aceeaşi cu judecata lui Dumnezeu. Iar asta este aşa pentru că i-au fost date lui Petru cheile Împărăţiei Cerurilor şi ceilalţi apostoli şi succesorii lor nu pot constitui o putere judiciară separată şi independentă, ci mai degrabă pot constitui puterea discernerii judecăţii celui mai competent Judecător şi singurului adevărat, Dumnezeul Atotputernic. Ei sunt „cheile cunoaşterii” deţinute de ierarhii adevăraţi dar care au fost pierdute de farisei şi eretici (Luca 18,52) .

Astfel , Sfântul Ioan din Karpathos interpretează cheile oferite lui Petru ca reprezentând cheile cunoaşterii spirituale: „ Lui Petru i-au fost date mai întâi cheile, dar apoi i s-a dat voie să cadă în păcat negându-l pe Hristos, şi aşa mândria lui a fost umilită de decăderea lui.Să nu fiţi surprinşi apoi dacă după ce aţi primit cheile cunoaşterii spirituale cădeţi în diferite gânduri diabolice.”[3]

Similar, Sf. Simeon Noul Teolog vorbeşte despre cheile cunoaşterii ” Ce ar trebui să spun despre aceia care vor să se bucure de reputaţie, şi care vor fi făcuţi preoţi, prelaţi (episcopi), stareţi, şi care vor să primească împărtăşirea gândurilor celorlalţi, şi care spun că merită să lege şi să dezlege? Când văd că nu ştiu nimic din lucrurile necesare şi dumnezeieşti, şi nici nu învaţă acele lucruri pe alţii, nici nu-i conduc spre lumina cunoaşterii, ce altceva să fie decât ce Hristosul a spus fariseilor şi cărturarilor: „Vai de voi, învăţători ai Legii! Pentru că voi aţi pus mâna pe Cheia Cunoştinţei; nici voi n-aţi intrat, iar pe cei ce voiau să intre i-aţi împiedicat ” (Luca 11:52).[4]

Din nou, ţinând cont de părintele englez ortodox, Beda venerabilul (+735), puterea legării şi dezlegării constă în puterea de a discerne cine merită să intre în Împărăţia Cerurilor : „Cheile Împărăţiei Cerurilor desemnează actuala cunoaştere şi puterea de a discerne cine merită să fie primit în împărăţie şi cine trebuie să fie exclus din ea.”[5]

Aşadar sfinţii ierarhi îi leagă pe eretici şi îi exclud din Biserică prin harul cunoaşterii duhovniceşti care îi inspiră să ştie cine merită să fie în biserică şi cine nu.Nu este o putere de judecată independentă de puterea lui Dumnezeu, ci puterea de a vedea cum Dumnezeu a judecat deja. Astfel ei confirma judecata lui Dumnezeu prin propria lor judecată şi anatemizare.

Aşa cum Sf. Dionisie Areopagitul scrie: În măsura în care ierarhul face cunoscute judecăţile lui Dumnezeu, el deasemenea are puterea de a excomunica. Într-adevăr, nu că atotcunoscătoarea Dumnezeire cedează la fiecare impuls necugetat, dacă pot vorbi aşa cu toată reverenţa. Dar ierarhul se supune Duhului, care este sursa oricărei taine şi care vorbeşte prin intermediul cuvintelor.

Ei excomunică pe acei oameni nedrepţi pe care Dumnezeu deja i-a judecat. El spune: „Primeşte Duhul Sfânt, dacă ierţi păcatele cuiva, ele sunt iertate;dacă ţii păcatele cuiva, ele sunt ţinute”. Şi celui luminat de descoperirea sfântă a atotsfântului Dumnezeu Tatăl i se spune în Scriptură :” ceea ce legi pe pământ va fi legat şi în cer, şi ceea ce dezlegi pe pământ, va fi dezlegat şi în cer.”

Astfel Petru însăşi şi toţi ierarhii ca el au avut judecata Tatălui revelată lor, şi , ei însăşi fiind oameni care arată revelaţia şi tâlcuirea ei, au primit sarcina de a-i indica pe prietenii lui Dumnezeu şi de a-i ţine departe pe cei fărădelege. Acea sfânta înştiinţare a lui Dumnezeu a venit la el aşa cum Scriptura arată nu prin sine, nu printr-o revelaţie trupească, ci prin înţelegerea şi sub influenţa lui Dumnezeu care l-a iniţiat în ceea ce cunoştea. În mod similar, ierarhii lui Dumnezeu trebuie să-şi folosească puterea de excomunicare, ca de altfel toate celelalte puteri preoţeşti (canonice) până acolo unde le-a fost rânduit de Dumnezeu , sursa tuturor tainelor. Şi orice altcineva trebuie să se supună ierarhilor când acţionează ca atare căci ei sunt inspiraţi de Dumnezeu însăşi. „Cel ce nu te primeşte pe tine”, spune, „pe Mine nu mă primeşte”.[6]

Putem vedea adevărul în povestea excomunicării lui Arie din Biserică. La început , ierarhul mucenic Petru, arhiepiscopul Alexandriei, l-a alungat din comunitate (de la împărtăşanie) în dioceza sa. Câţiva ani mai târziu când Sf. Petru era în închisoare, Arie a simulat pocăinţă şi mai mulţi preoţi, inclusiv viitorii episcopi Achile şi Alexandru au venit la Sf. Petru şi l-au implorat să-l accepte în comuniune (la împărtăşanie).Cu toate acestea, Sf. Petru a refuzat, spunând: „Pe Arie, eu refuz să-l accept, pentru că el a fost alungat din Sfânta Biserică de Dumnezeu însuşi şi excomunicat nu neapărat de judecata mea, cât de a lui DUMNEZEU”. Apoi le-a spus lui Achile şi Alexandru : „Îl blestem pe el, nu prin propria mea judecată, ci prin cea a lui Hristos Dumnezeul meu, care mi-a apărut noaptea trecută. În timp ce mă rugam, după obiceiul meu , o lumină orbitoare a strălucit dintr-o dată în celula mea de închisoare, şi eu l-am privit pe Domnul Iisus Hristos sub înfăţişarea unui tânăr de 20 de ani. Faţa Lui era mai strălucitoare decât soarele, astfel încât nu am putut suporta să privesc asupra măreţiei negrăite a înfăţişării sale.Era îmbrăcat într-o robă albă ruptă de sus până jos pe care o ţinea la pieptul Său cu ambele mâini pentru a-şi acoperi goliciunea. Văzând aceasta, spaima m-a cuprins şi L-am întrebat:”Cine este acela, o Mântuitorule, care Ţi-a rupt îmbrăcămintea?” Domnul a răspuns „Nebunul de Arie a rupt-o prin separarea oamenilor pe care i-am răscumpărat cu sângele Meu. Ia aminte să nu-l primeşti în comuniune cu Biserica.”[7]

Acum Biserica lui DUMNEZEU, învelişul lui Hristos este întotdeauna una şi nu se poate diviza în ea însăşi.Cu toate acestea, Arie a divizat-o prin erezia sa, care nu poate să însemne decât întoarcerea oamenilor de la Biserica prin erezia sa. Aceasta înseamnă la rândul său că erezia separa ereticii de biserică, nu prin vreun act care ţine de ierarhia Bisericii, ci prin judecata lui Hristos însuşi înainte de acţiunile ierarhilor pământeşti.Ierarhii bisericii pământeşti discern , se supun şi confirmă judecata Bisericii cereşti şi capului său Domnul Iisus Hristos. Pentru că numai : „Domnul omoară şi învie, El coboară în Locuinţa morţilor şi El scoate de acolo” (1 Împăraţi(1Samuel)* 2:6), şi  singur „are cheile iadului şi ale morţii” (Apocalipsa 1:18).

Deci în acest context putem înţelege cuvintele Domnului către Nicodim „Cel ce nu crede a şi fost judecat” (Ioan 3:18). Iarăşi apostolul Pavel spune: „Un om care este eretic …este de sine condamnat” (Tit 3.10-11). Deci nu pot fi „eretici necondamnaţi încă” aşa cum Chiprianitii afirma : „Toţi ereticii sunt condamnaţi imediat ce îşi predica erezia public” şi sunt „falşi episcopi” chiar „înainte de condamnarea sinodului”, aşa cum este explicit afirmat de al 15-lea Canon al Sinodului I-II din 861.

Iarăşi , va fi util de notat distincţia făcută de noul ierarh mucenic Mark (Novoselov), Episcop de Sargievo şi liderul bisericii catacombei în Moscova ,între trupul tainic al bisericii şi organizaţia ei externă vizibilă.[8] Până ce un eretic este condamnat de un Sinod canonic , el rămâne membru al organizaţiei externe, vizibile, a Bisericii, chiar dacă el a fost înlăturat de la trupul tainic al Bisericii de Hristos Însuşi.

În acord cu această distincţie, putem spune că Arie a fost înlăturat din trupul tainic al Bisericii de către Hristos imediat ce a început să-şi proclame public erezia, dar a fost înlăturat din organizaţia exterioară a bisericii, la început de către sinoadele locale ale Bisericii Alexandriei sub sfinţii Petru şi Alexandru şi apoi de către primul Sinod Ecumenic de la Niceea.

„Dar dacă ereticii sunt deja condamnaţi imediat ce îşi proclama public erezia” poate fi obiectat, „de ce este necesar că ierarhii să se întâlnească în sinoade şi să-i anatemizeze?” Pentru că un eretic deja condamnat care nu este recunoscut ca atare şi îi este permis să continue să-şi proclame erezia tuturor în timp ce participă la tainele bisericii, îi va conduce pe mulţi alţii spre pierzare. Este aşadar necesar să-i alungi pe  ereticii deja condamnaţi de ei înşişi din organizaţia externă a Bisericii, astfel încât drept credincioşii creştini să nu fie otrăviţi de ereziile lor, ci să-i privească cu dispreţ aşa cum Domnul le-a poruncit când a spus: „iar de nu va asculta nici de Biserică, să-ţi fie ţie ca un păgân şi vameş” (Matei 18:17).

Capitolul 2

Despre unele anateme în particular

Să ne întoarcem acum la cazurile particulare de anateme valabile şi la argumentele folosite în încercarea de a submina valabilitatea lor… Ereticii contemporanei ” Ortodoxii Mondiale” intră sub condamnarea unor anateme din mai multe epoci istorice.  Printre acestea se numără:

a) Anatemele celor de-al Patrulea, Cincilea, Şaselea, Şaptelea Sinoade Ecumenice împotriva ereziei monofizite.  În 1990, în Chambesy, Elveţia,  la o întâlnire între reprezentanţii  Ortodoxiei Mondiale şi ereticii monofiziţi, aceştia au convenit să ia „o atitudine pozitivă” dar fără a accepta în mod oficial, ultimele 4 Sinoade Ecumenice şi  Părinţii care au luat parte la ele , şi  ridicarea anatemelor împotriva lor; în timp ce ortodocşii au fost de acord să ridice anatemele împotriva sinoadelor monofizite şi a părinţilor, incluzându-i pe  notorii ereziarhi Dioscuros, Timotei şi Sever . Astfel, ambele „familii de Biserici” (o nouă expresie necunoscută a eclesiologiei ortodoxe) au fost de acord că „toate anatemele şi condamnările din trecut care ne despart ar trebui să fie ridicate de către Biserici pentru ca ultimul obstacol ce împiedica deplina unitate şi comuniune a celor 2 familii ale noastre să fie eliminat  prin harul şi puterea lui Dumnezeu.”

Dar acest lucru înseamnă că toţi cei 630 de Sfinţi Părinţi care au rostit aceste anateme şi condamnări au greşit!

Desigur Bisericile Ortodoxe Autocefale au respins deja implicit Sinoadele şi pe Sfinţii Părinţi prin comuniunea lor în rugăciune şi taine cu tot felul de eretici, şi chiar păgâni, Adunările Generale CMB de la Vancouver, în 1983 şi Canberra, 1991, fiind probabil cele mai extreme exemple. Aceasta reprezintă o alta şi importantă etapă de a spune în mod explicit ca Sinoadele Ecumenice au greşit, ca monofiziţii nu ar fi trebuit condamnaţi, că ei au fost ortodocşi toate aceste secole deşi Sfinţii Părinţi şi toţi sfinţii Bisericii Ortodoxe i-au considerat eretici. Acest lucru nu este pur şi simplu un eşec în a se ridica la standardele Sinoadelor Ecumenice: este  o completă renunţare la standarde. În esenţă, Bisericile Ortodoxe Locale s-au plasat singure sub anatemele împotriva monofizitismului începând cu al Patrulea Sinod Ecumenic încoace, şi trebuie considerate a fi „semi-monofizite”.

b) Anatemele Sinoadelor Constantinopolitane împotriva romano-catolicismului (1054, 1340). În 1965, Patriarhul Ecumenic Atenagoras „a ridicat” anatema din 1054 împotriva romano-catolicilor. Apoi în 1994, Biserica Ortodoxă a semnat un acord cu catolicismul la Balamand, în care Biserica Ortodoxă şi Biserica Catolică au fost declarate biserici-surori în sensul deplin, „doi plămâni” ai aceluiaşi organism (cu monofiziţii „al treilea plămân”?). Acordul de la Balamand, care a fost semnat din partea ortodoxă de către Moscova, Constantinopol, Alexandria, Antiohia, România, Cipru, Polonia şi Finlanda, declară: ” Biserica Ortodoxă şi Biserica Catolică … se descoperă din nou reciproc ca biserici-surori” şi „se recunosc reciproc ca biserici surori”. „De către fiecare parte este recunoscut faptul că ceea ce Hristos a încredinţat Bisericii Sale – profesia de credinţă apostolică, participarea la aceleaşi Taine, succesiunea apostolică a episcopilor şi mai presus de toate, o singură preoţie celebrând singura Jertfă a lui Hristos  nu poate fi considerată a fi proprietate exclusivă a uneia din Bisericile noastre”. Botezul papiştilor pocăiţi în Biserica Ortodoxă a fost interzis: „toată rebotezarea (sic) este interzisă.” Biserica Ortodoxă „recunoaşte Biserica Catolică în întregul său ca o biserică sora, şi indirect recunoaşte şi Bisericile Catolice Orientale” (uniaţii).

Mai recent , în cadrul unei slujbe de la Constantinopol la care au luat parte atât Papa cât şi Patriarhul Ecumenic, numele Papei a fost comemorat înainte de al Patriarhului .[9] Nici o reacţie oficială sau critică nu a urmat de la niciuna din Bisericile Locale. Patriarhul Ecumenic trebuie considerat acum oficial un uniat, şi  căzut sub anatemele din secolele XI-XIV împotriva romano-catolicismului.

C) Anatemele împotriva noului calendar papal (1583,1587, 1593).

 Episcopul ciprianit Ambrozie al Metonului neagă faptul că aceste anateme cad pe noii calendarişti contemporani spunând: „sinoadele din sec al XVI-lea au anatemizat introducerea noului Paste Papal bazat pe noul calendar Gregorian”. Ele însă nu au anatemizat specific mixtul caracteristic folosit de către noii calendarişti „ortodocşi” care folosesc calendarul iulian pentru celebrarea Paştelui (în scopul de a evita condamnările clare ale celor care schimba calendarul pascal), dar folosesc Noul Calendar pentru sărbătorile fixe.” [10]

Acesta este un sofism. Al şaptelea punct al Consiliului Pan-Ortodox din 1583 declară: „Pentru că oricine nu urmează obiceiurile Bisericii aşa cum cele 7 Sfinte Sinoade Ecumenice au decis, şi Mineielor pe care au hotărât că trebuie să le urmăm, şi în opoziţie cu toate acestea  doreşte să urmeze Pastele Nou şi Mineiele astronomilor atei ai Papei, şi vrea să răstoarne şi să distrugă dogmele şi obiceiurile Bisericii care au fost pronunţate de către Sfinţii Părinţi, să fie acela anatema şi în afara Bisericii lui Hristos şi a adunării credincioşilor…” Este evident că nu numai Pastele Papal ci deasemenea şi Mineiele Papale – adică „noul calendar pentru sărbătorile fixe”- cad sub anatema.

Dacă Episcopul Ambrozie doreşte să argumenteze că numai combinaţia celor două (Paştele şi Mineiele Papale) este sub anatema, şi că dintre cele 2 inovaţii doar Pastele Papal este într-adevăr gravă el trebuie să răspundă la întrebarea: De ce nu s-a spus asta? De ce din contră, Patriarhii Răsăriteni dau impresia clară că ambele inovaţii sunt anatemizate la fel? Dacă doar modalitatea de calculare a datei în care va pica Pastele a fost o inovaţie serioasă, de ce a fost necesar pentru vechii calendarişti greci să se rupă de noii calendarişti, dacă noii calendarişti încă mai păstrează Pastele Ortodox? Şi de ce atât de mulţi ierarhi ortodocşi au înţeles că Patriarhii au anatemizat Mineiele noi dacă de fapt ei au vrut să spună altceva?

Astfel, Arhiepiscopul Teofan al Poltavei, rector al Academiei Teologice Sankt Petersburg, tutore al familiei regale şi primul ierarh adjunct al ROCOR-ului a scris: „Prin munca acestui Sinod [1583] a apărut: un volum sinodal, care a denunţat greşeala şi inacceptabilitatea calendarului Roman (catolic) pentru Biserica Ortodoxă, precum şi un decret Canonic Sinodal – Sigilionul din 20 noiembrie 1583. În acest Sigilion toţi cei trei mai sus menţionaţi Patriarhi cu Sinoadele lor, au chemat ferm şi neabătut ortodocşii, chiar până la vărsarea sângelui lor, să ţină Mineiele Ortodoxe şi Pascalia Iuliană, ameninţând pe călcătorii acestui lucru cu anatema, tăindu-i pe aceştia din Biserica lui Hristos şi din adunarea credincioşilor…”

„În cursul următoarelor 3 secole: al XVII-lea, al XVIII-lea şi al XIX-lea, o serie întreagă de Patriarhi Ecumenici s-au exprimat în mod decisiv împotriva calendarului gregorian şi, evaluându-l în spiritul decretului sinodal al Patriarhului Ieremia al II-lea, au sfătuit ortodoxia să-l evite…”

„Întrebare: este introducerea noului calendar de mare sau de mică importantă?”

„Răspuns: foarte important în special în legătură cu Paştele, şi este o tulburare extremă şi o schisma bisericească, care îndepărtează oamenii de la comuniunea şi unitatea cu întreaga Biserică a lui Hristos, îi privează de harul Duhului Sfânt, scutură dogma unităţii Bisericii, şi, ca şi Arie, rupe haina cea nepătata a lui Hristos, adică, îi dezbina peste tot pe ortodocşi, privându-i de unitatea minţii; rupe legătură cu Sfânta Tradiţie Bisericească şi îi face să cadă sub condamnarea sinodală pentru dispreţuirea Tradiţiei…”

„Întrebare: Cum trebuie să se poziţioneze ortodocşii faţă de noua schismă calendaristică conform canoanelor?”

„Răspuns: Ei nu trebuie să aibă nici o comuniune în rugăciune cu ei, chiar înainte de condamnarea lor Sinodală…”

„Întrebare: Ce pedeapsă se cuvine, în conformitate cu canoanele Bisericii pentru cei care se roagă cu noii schismatici calendarişti?”

„Răspuns: Aceeaşi condamnare ca şi acelora…” [11]

Din nou, într-o scrisoare către Mitropolitul Epifanie al Ciprului datată 20 sept 1975, Mitropolitul Filaret al New York-ului scria: „este evident pentru toţi că inovaţia calendarului a cauzat o schismă în Biserica Greacă în 1924, şi responsabilitatea pentru schismă cade exclusiv pe inovatori. Aceasta este concluzia la care va ajunge oricine va studia Sinodul Patriarhal (de la 1853)…” .[12] Datorită faptului că schisma calendarului din 1924 a afectat doar Mineiele şi nu şi Paştele, este evident că Mitropolitul Filaret, cu privire la presupuşii „extremişti” vechi calendarişti greci şi nu la ciprianiţi, a considerat Sinodul din 1853 ca expulzând noii calendarişti din Biserică…”

Episcopul Ambrozie îşi continuă atacul asupra anatemelor pan-ortodoxe după cum urmează: „există un ultim aspect la această problemă care trebuie menţionat: toate trei Sinoadele par să spună exact acelaşi lucru. Dacă un Sinod a făcut o declaraţie definitivă şi obligatorie, atunci de ce, după doar câţiva ani, un alt sinod trebuie să se adune ca să facă aceeaşi declaraţie? Şi de ce, câţiva ani după aceea, încă un al treilea? Deasemenea textele care s-au conservat sunt în greaca demotica – greacă foarte demotica – şi acesta este un lucru neobişnuit pentru un Patriarh Ecumenic să publice o astfel de enciclică foarte importantă în greaca demotică. De presupus că a existat un text în Biserica Greacă care a fost pierdut”.

De ce sunt anatemele repetate? Pentru acelaşi motiv pentru care repetam ciclul Evangheliei în fiecare an şi al Fericirilor în fiecare Duminică: Pentru că sunt importante! Cât priveşte faptul că enciclica este scrisă în greaca demotică, ce posibilă însemnătate poate avea aceasta asupra validităţii gândirii conţinute în ea? Dacă aşa cum Episcopul Ambrozie bănuieşte, textul anatemelor este un fals produs de către cineva care  a scris doar în greaca demotică, de ce acest lucru nu a fost subliniat de către nimeni timp de peste 300 de ani? De ce chiar şi atât de târziu în 1919 (adică cu 5 ani înainte de schimbarea calendarului), Hrisostom Papadopoulos însuşi a declarat că dacă va adopta noul calendar va deveni  schismatic ? Faptul important este că Biserica Ortodoxă a acceptat gândul exprimat în anateme ca fiind corespunzător gândului ei – şi Biserica are mintea lui Hristos. Dacă noii calendarişti schismatici, sau colegii lor de călătorie vechi calendarişti , aleg să pună la îndoială un eveniment sau fapt pe care Biserica l-a acceptat sute de ani, acest lucru nu ar trebui să-i afecteze pe cei care se încred în Biserică mai mult decât în raţionamentul greşit al lor sau al altora.

Episcopul Ambrozie continuă răspunzând la întrebarea dacă doar scrisoarea din 1848 a Patriarhilor Răsăriteni ar trebui să fie luată în serios cu privire la noul calendar ?:  „Da, cu siguranţă, dar şi celelalte ar putea fi luate în serios însă cu unele rezerve. Ele nu sunt o decizie ale unui Sinod Ecumenic de unde avem textul original şi ştim când au fost luate şi de ce.” Deci, potrivit Episcopului Ambrozie, doar anatemele emise de către Sinoadele Ecumenice şi de la care avem textele originale, pot fi acceptate din toată inima. Asta lasă pe dinafară toate Sinoadele Bisericii de la 787 (data celui de-al Şaptelea Sinod Ecumenic) fără excepţie, incluzând: Sinodul Local din 1054 care i-a anatemizat pe romano-catolici, Sinoadele din sec. al XIV-lea care i-au anatemizat pe varlamiţi, Sinoadele Pan-Ortodoxe din sec al XVI-lea, Sinoadele Locale ruseşti din 1918 şi 1923 care i-au anatemizat pe bolşevici şi pe renovaţionişti, Sinoadele Bisericii din Catacombă care au anatemizat serghianismul, deciziile Adevăratei Biserici Ortodoxe a Greciei din 1935, 1950, 1974 şi 1991 care au declarat pe noii calendarişti ca fiind lipsiţi de har, Sinodul local din 1983 care a anatemizat ecumenismul şi reiterarea acestuia în 1998…Se pare că multe dintre cele mai importante decizii de la nivel înalt ale Bisericii Ortodoxe pentru ultimii 1200 de ani trebuie puse sub îndoială, dacă este să acceptăm teza ciprianiţilor.

d) Anatema Bisericii Ruse din afara graniţelor împotriva ecumenismului din 1983.

Această anatemă, cea mai importantă din timpurile recente a fost criticată din mai multe motive. În primul rând, s-a susţinut că această anatemă a fost doar un avertisment pentru liderii Ortodoxiei Mondiale; nu i-a tăiat pe aceştia din Biserică. Cu toate acestea după cum am văzut anatemele sunt în general tocmai acte de separare din Biserică: ele nu sunt avertismente despre viitoare separări, ci proclamă faptul că separarea a avut deja loc.

În al doilea rând s-a susţinut că anatema din 1983 nu a căzut pe cineva în particular, pentru că nici un nume nu este menţionat individual. Cu toate acestea, în cazul în care ar fi aşa, atunci ar trebui să îl acuzăm pe Apostolul Pavel de cuvinte goale atunci când a emis următoarea anatemă generală: „Dacă vreun om nu-L iubeşte pe Domnul Iisus Hristos, acela să fie anatema” (1Corinteni 16:22). Cu toate acestea, deşi nimeni nu este numit aici, aceste cuvinte sunt orice altceva numai în zadar nu, ci exprimă hotărârea înfricoşătoare pe lumea care nu iubeşte pe Dumnezeu. Din nou, apostolul spune: „Dar chiar dacă noi, sau  înger din cer, v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o , să fie anatema!” (Galateni 1:8). Nu poate fi nici o îndoială că această anatemă cade pe aceia care se îndepărtează de învăţătura apostolică deşi nimeni în particular nu este numit.

Din nou multe dintre anatemele Sinoadelor Ecumenice şi Locale sunt îndreptate împotriva învăţăturilor false, fără a numi în special învăţătorii falşi – sau pe cei mai importanţi dintre ei. Dar aceasta nu subminează în nici un caz valabilitatea sau puterea lor în relaţie cu toţi cei care predică erezia în cauză, în conformitate cu formula: „pentru toţi cei care învaţă… să fie anatema”. Dumnezeu ştie cui i se aplică anatema, chiar dacă oamenii nu ştiu, şi cuvântul anatemei este nu mai puţin decât ” Cuvântul lui Dumnezeu  viu și lucrător și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri și care pătrunde chiar până la despărțitura dintre suflet și duh.” (Evrei 6:12).

În al treilea rând se afirmă că anatemele cad doar pe acei eretici care au fost contemporani cu ierarhii care i-au anatemizat: pentru generaţiile ulterioare de eretici, anatemele trebuie să fie reaplicate de către „sinoadele de episcopi în viaţă”. Luat la concluzia lor logică şi absurdă, acest argument implică că fiecare nou Papă al Romei trebuie anatemizat imediat ce îşi ocupă scaunul, altfel acesta se întoarce la Ortodoxie şi dacă anatema din 1983 împotriva ecumenismului nu ar fi fost repetată de Sinodul ROCOR în 1998, şi-ar fi pierdut deja puterea, ca o mâncare căreia i-a expirat termenul de valabilitate! Dar să ne depărtăm de la astfel de sofisme! Aceia care argumentează în acest fel uita că Iisus Hristos este „acelaşi ieri, astăzi şi pentru totdeauna” (Evrei 13:8), şi adevărurile exprimate în anatemele Bisericii sunt adevăruri eterne, care nu îmbătrânesc. Aceştia uită de asemenea că „Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morţi ci al viilor.” (Matei 22:32), şi că adevăraţii Săi episcopi împreună cu cuvintele adevărului şi puterea cu care se pronunţă trăiesc pentru totdeauna.

În orice caz , nu sunt anatemele Sinoadelor Ecumenice reaplicate de către „Sinoade de episcopi în viaţă” în fiecare an în Duminica Ortodoxiei? Şi nu pentru că aceste anateme „şi-au pierdut din putere” în cursul anului trecut (ce gând blasfemiator!), ci tocmai pentru că oamenii nu ar trebui să uite semnificaţia lor eternă şi ar trebui ca prin a le pronunţa ei înşişi, să aibă grijă ca ei înşişi „să nu cadă sub propria lor anatema” prin participarea la erezie şi comuniunea cu ereticii. Astfel, Sinodiconul Ortodoxiei face ca să se manifeste încă o dată în timp judecata eternă a lui Dumnezeu, pentru aceia care ar putea uita că „în neam şi neam este adevărul Tău” (Psalmul 118:90).

Un al 4-lea argument împotriva anatemei din 1983 caută să limiteze validitatea anatemei nu atât de mult în timp, cât în spaţiu. Acest lucru a fost prima oară exprimat de către întâistătătorul ROCOR , mitropolitul Vitalie , în 1986 (deşi s-a corectat singur mai târziu), şi repetat de către părintele protopop Alexander Lebedev în 2000. Argumentul a fost că anatema împotriva ecumenismului era doar de importanta locală; ar putea cădea doar pe membrii ROCOR şi nu pe membrii altor biserici locale; de fapt, ideea că anatema ar putea avea aplicare universală a fost “erezia jurisdicţiei universale”.

Acum , în măsura în care o anatema este aruncată de către Ierarhii unui district împotriva unui eretic sau erezii care operează doar în acel district, se poate spune că este doar de importanta locală. Cu toate acestea, în măsura în care exprimă adevăruri universale şi eterne, acea anatemă va avea aplicare şi în alte districte, semnificaţia ei nefiind în nici un caz locală. Ca un exemplu, să ne uităm din nou la erezia ariană.

Arie a fost iniţial anatemizat de către Episcopul de Alexandria, ceea ce a însemnat că a fost exclus de la primirea Tainelor în întreaga Biserică din Alexandria. Potrivit Sfintelor Canoane, el ar fi trebuit atunci exclus din comuniunea cu toate celelalte Biserici ale celei Una Sfântă Catolică * şi Apostolică Biserică. Cu toate acestea, unii Episcopi din Bisericile vecine au fost de acord cu învăţătura lui Arie, deci el a fost capabil de a participa în Bisericile lor. Dar aceasta a contrazis nu numai Sfintele Canoane dar şi înţelegerea Bisericii ca fiind ea însăşi păstrătoarea singurului adevăr.  Deci primul Sinod Ecumenic a fost convocat pentru a-l expulza pe Arie şi anatemizarea ereziei sale „în întreaga lume locuită”.

Aceasta explică de ce atunci când Bisericile locale au anatemizat o erezie, niciodată nu au definit anatema spunând: „dar desigur aceasta se aplică doar ereticilor din Biserica noastră locală”. Din contră: istoria arată ca Bisericile locale au anatemizat eretici nu numai în Bisericile lor proprii, dar şi în altele – şi s-au aşteptat ca celelalte Biserici să fie de acord cu ele. Astfel Nestorie, Patriarhul Constantinopolului a fost pentru prima oară condamnat de către un Sinod local al Bisericii Romei, condus de Sfântul Celestin; ereticii monoteliţi au fost  pentru prima oară condamnaţi de către un Sinod local, din nou, al Bisericii Romei ; şi ereticii papişti au fost pentru prima oară condamnaţi de către un Sinod local la Constantinopol.

Luaţi în considerare ceea ce a spus Sfântul Maxim despre monoteliţi: „În afară de faptul că s-au excomunicat singuri din Biserică, ei au fost depuşi şi lipsiţi de preoţie în sinodul local care avusese loc recent la Roma. Astfel , ce taine pot ei săvârşi ? Sau ce duh va coborî asupra celor hirotoniţi de ei?”  În mod clar Sfântul Maxim a crezut că anatema Bisericii locale de la Roma nu a fost numai „de importanta locală” ci avea validitate în toată Biserica Ecumenică.

Aspectele administrative şi căderile morale sunt treburile Bisericilor şi sinoadelor locale. Cu toate acestea, ereziile prin însăşi natura lor sunt de semnificaţie universală, având potenţialul de a infecta întreaga Biserică. Acesta este motivul pentru care apariţia unei erezii într-o Biserică locală nu este treaba numai acelei Biserici Locale, ci a tuturor Bisericilor locale – şi fiecare Biserică locală poate şi trebuie să o anatemizeze.

A fost întotdeauna o coincidenţă stranie că „antitezele eclesiologice” ale mitropolitului Ciprian de Oropos şi Fili au trebuit să apară în 1984, la doar un an după ce ROCOR a anatemizat ecumenismul şi pe ecumenişti. Deşi nu au admis niciodată public, această primă formulare a noii eclesiologii distincte a ciprianiţilor părea să fie o încercare de „antiteza” la „teza” ROCOR a anatemei din anul anterior. Aceste încercări oblice, non-explicite de discreditare a anatemei au continuat fără întrerupere până în zilele noastre. Cel mai recent exemplu vine din peniţa Arhiepiscopului Hrysostom al Etnei care scrie:”Se poate vedea destul de uşor de ce poziţia noastră austeră împotriva sincretismului religios al ecumenismului nu ne face bigoţi religioşi, sau înţelegători cu aceia care , uzurpând locul lui Dumnezeu, cred că au dreptul de a condamna ecumeniştii şi pe bolnavii ortodocşi (şi pe noi în mărturia noastră de iubire) ca eretici în afara Bisericii.Acţionăm prin echilibru perfect cu adevărurile duale ale exactitudinii confesionale şi a iubirii pastorale, aşa cum ar trebui” [13].

Deci nu trebuie să existe nici o înţelegere pentru „aceia care uzurpând locul lui Dumnezeu, cred că au dreptul de a condamna ecumeniştii şi pe bolnavii ortodocşi”. Rezultă că Arhiepiscopul Hrysostom nu are nici o simpatie pentru Mitropolitul Filaret şi pentru Sinodul ROCOR care a condamnat ecumeniştii – aceştia fără îndoială uzurpau locul lui Dumnezeu”! Desigur Hrysostom ar nega faptul că cuvintele sale se aplică Mitropolitului Filaret pe care ciprianiţii continuă să îl laude în totalitate în timp ce subminează şi denigrează principalele realizări ale vieţii sale. Dar nu poate fi nici un dubiu despre asta: chiar înaintea anatemei din 1983, Mitropolitul Filaret l-a condamnat pe patriarhul Moscovei ca fiind fără har şi după această a fost perfect consecvent în aplicarea anatemei sale tuturor ecumeniştilor, astfel încât „a uzurpat locul lui Dumnezeu” în conformitate cu învăţăturile ciprianite…

Să ne întoarcem acum la criticile pe care Episcopul Ambrozie al Metonului le face textului detaliat al anatemei din 1983. „În primul rând, dacă citeşti textul anatemei, definiţia pe care aceasta o da învăţăturilor ecumenismului este atât de exagerată încât aproape nici un ecumenist ortodox,în afară de Patriarhul Athenagoras, ar putea fi vreodată pus în categoria celor care învaţă această nouă doctrină”.

Acum anatema este împărţită în mai multe părţi. Prima este îndreptată împotriva „acelora care atacă Biserica lui Hristos învăţând că aceasta este divizată în aşa numitele „ramuri” care diferă în doctrină şi mod de viaţă”. Cu alte cuvinte, teoria ramurilor Bisericii este anatemizată. Ce este greşit sau exagerat în asta? Toţi ecumeniştii susţin teoria ramurilor. Deci toţi sunt sub anatema.

Anatema continuă : „sau că Biserica nu există vizibil, ci va fi formată în viitor când toate „ramurile” sau sectele sau denominaţiile , şi chiar religiile vor fi unite într-un singur trup”. Aici o formă mai extremă a ecumenismului este anatemizata. Nu toţi ecumeniştii „ortodocşi” ar cădea sub această parte a anatemei deşi mulţi ar face-o , şi nu numai Patriarhul Athenagoras. Deci în prima parte a anatemei este condamnată o formă moderată a ecumenismului, teoria ramurilor inter-crestine,  şi în partea a doua este condamnată o formă mai largă inter-religioasă.

Anatema continuă: „şi care nu disting preoţia şi tainele Bisericii de acelea ale ereticilor, ce spun că Botezul şi Împărtăşania ereticilor sunt eficiente pentru mântuire”. Acest lucru este pur şi simplu o redeclarare a canonului apostolic 46, deci nu este „exagerat”, ci pură doctrina a Bisericii. Desigur se pune întrebarea dacă ciprianiţii înşişi cad sub această parte din anatema pentru că ei nu fac distincţie între preoţia şi tainele Bisericii şi cele ale ereticilor. Pentru că în timp ce spun că ecumeniştii sunt eretici, ei le recunosc tainele ca adevărate…

Anatema continuă: „prin urmare pentru cei care se împărtăşesc cu bună ştiinţă cu ereticii mai sus menţionaţi, sau sprijină, difuzează sau apără noua lor erezie a ecumenismului sub pretextul dragostei frăteşti sau a presupusei unificări a creştinilor separaţi, Anatema.” Aici nu doar ecumeniştii dar şi aceia care rămân conştient în comuniune cu ei sunt condamnaţi. Aceasta se aplică poate cel mai bine, Patriarhiei Ierusalimului, care în timp ce îşi exprimă rezervele despre ecumenism, cu toate acestea rămâne în unire cu ecumeniştii. Deci, vedem că raza de aplicare a anatemei împotriva ecumenismului este foarte largă şi se aplică mult mai multora decât celor mai extremişti ecumenişti.

Când ROCOR a intrat în comuniune cu ciprianiţii în 1994 şi a acceptat oficial eclesiologia lor, Episcopul Grigorie (Grabbe) a subliniat faptul că ciprianiţii „îşi mărturisesc învăţătura lor proprie şi în nici un caz pe cea ortodoxă asupra posibilităţii acţiunii harului Duhului Sfânt în Bisericile care au devenit în mod clar eretice.” Mai mult el a declarat: „În trecerea acestei Rezoluţii asupra comuniunii cu grupul Mitropolitului Ciprian, sinodul nostru a uitat din păcate despre textul Rezoluţiei acceptat anterior sub preşedenţia Mitropolitului Filaret care a anatemizat erezia ecumenistă… De fapt prin faptul că nu ne-am uitat asupra problemei serios şi am uitat despre anatemizarea noilor calendarişti ecumenişti care a fost anterior confirmată (şi prin faptul că nu au decis să anuleze această Rezoluţie), Sinodul nostru, oricât de greu ar fi să o admită, a căzut sub propria-i anatema…Trebuie să ne gândim că Sinodul Ierarhilor a intrat pe calea trădării tradiţiei patristice, sau doar dintr-o neînţelegere a permis o greşeală pentru care nu este încă prea târziu de a fi corectată la sesiunea din Noiembrie din Franţa?” [14]

Această greşeală a fost corectată din fericire câţiva ani mai târziu şi acum, dintre acele părţi ale fostului ROCOR care nu au intrat în comuniune cu Patriarhia Moscovei, doar urmaşii Mitropolitului Agatanghel rămân în ghearele eclesiologiei ciprianite. Dar  punctul principal al Episcopului Grigorie rămâne: eclesiologia ciprianită este incompatibilă cu anatema Mitropolitului Filaret împotriva ecumenismului. Deci toţi ortodocşii trebuie să aleagă fie una fie alta, şi nu pot pretinde a fi loiali amândoura.

Episcopul Ambrozie îşi continuă criticile asupra anatemei împotriva ecumenismului după cum urmează: „În al doilea rând, modul în care această anatema a fost aprobată sau mai degrabă nu a fost aprobată de către Sinodul Rusesc este foarte ciudat. După ce am vorbit cu mulţi episcopi ai ROCOR, mulţi dintre ei au afirmat că nu au avut cunoştinţă de existenţa acestei anateme decât până aceasta a fost publicată, incluzându-l pe Mitropolitul Lavru, iar acest lucru trezeşte cel puţin o impresie curioasă.”

Mitropolitul Lavru nu este, desigur,  martorul cel mai de încredere pe care Episcopul Ambrozie ar fi putut să-l citeze! S-a raportat că acesta a murit în ajunul Duminicii Biruinţei Ortodoxiei,  imediat după ce a dat comanda ca aceasta anatemă să nu fie citită în slujba de a doua zi. Desigur un martor mai credibil este Mitropolitul Filaret însuşi, care a trimis o copie a anatemei Părintelui Anthony Galamas din New York City, confirmând că aceasta este acum doctrina oficială a ROCOR.

Dacă anatema împotriva ecumenismului a fost un fals, de ce Sinodul ROCOR nu a spus asta niciodată? De ce, în loc să o condamne ca un fals, 14 episcopi au confirmat-o în texul original în 1998? Concluzia poate să fie doar aceasta: nu a fost un fals, dar unora dintre episcopi nu le-au plăcut implicaţiile sale clare…

„În al treilea rând”, continuă Episcopul Ambrozie, „aceasta anatema a fost de fapt scrisă în limba greacă, tradusă în limba engleză, apoi în limba rusă: acest lucru este evident din sintaxă. A fost lucrarea episcopilor ruşi? Nu, ştim de unde provine…Mănăstirea Boston – şi anume Mănăstirea Schimbarea la Faţă. Acest lucru a condus la toate însuşirile spuse de către Mitropolitul Vitaly şi ceilalţi episcopi ROCOR când aceştia au spus că anatema se referă numai la membrii propriei turme – „Nu anatemizam pe nimeni din afară… ar fi astfel absurd să pretindem că anatema a fost proclamată cu scopul de a-i tăia pe toţi ecumeniştii din Biserică chiar dacă aceştia mărturisesc doctrinele extreme descrise în textul anatemei””.

Dar de ce contează faptul că anatema a fost scrisă de către Mănăstirea Schimbarea la Faţă? Faptul important este că Sinodul a acceptat textul şi a devenit parte a mărturisirii de credinţă oficiale a ROCOR . Şi de ce are importanţă faptul că anatema a fost iniţial scrisă în limba greacă? Acest lucru ar fi relevant numai dacă variantele oficiale în limba rusă sau engleză sunt incorecte într-un fel sau altul – lucru pe care Episcopul Ambrozie nu-l pretinde.

Pretenţia Episcopului Ambrozie că „ar fi absurd să se pretindă că anatema a fost proclamată cu scopul tăierii tuturor ecumeniştilor din Biserica” nu poate fi în nici un fel justificată din text, care este o anatemizare perfect generală – adică excluderea din Biserica – a tuturor acelora care mărturisesc teoria ramurilor. După cum am văzut, încercarea de interpretare a anatemei ca aplicându-se numai pentru membrii ROCOR nu numai că nu are nici o bază în text, dar conduce la consecinţe absurde. Astfel, dacă interpretările ar fi corecte o femeie bătrână cu credinţa îndreptată spre ecumenism s-ar găsi sub anatema, în timp ce Papa de la Roma, Arhiepiscopul de Canterbury, Patriarhul Alexie al Moscovei şi Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului ar rămâne cu toţii în cadrul Bisericii!

Imediat după aceasta Episcopul Ambrozie continuă prin absolvirea Mitropolitului  Filaret de toate criticile, spunând că nu ar trebui să confundăm „neclarităţile” anatemei (care, după cum am văzut, nu există) „cu condamnarea fără compromisuri, confesională şi absolut clară a ereziei ecumeniste de către Mitropolitul Filaret, pe care el a văzut-o evoluând în jurul lui, lucru pe care l-a exprimat în ale sale „scrisori deschise””. Cu alte cuvinte „vechiul” Filaret – Filaretul Scrisorilor Deschise – era bun, în timp ce „noul” Filaret – Filaretul Anatemei împotriva ecumenismului era nu chiar rău, dar „neclar” – şi putem da vina pentru această lipsă de claritate pe sfătuitorii săi…

Cu toate acestea, dacă ne uităm la standul confesional al Mitropolitului Filaret din Scrisori Deschise de la 1960 la Anatema din 1983, putem vedea un drum foarte clar şi consistent. Scrisorile Deschise îi avertizau pe capii Bisericilor locale că ecumenismul era o erezie şi că trădau adevărul ortodoxiei. Cu toate acestea, nimeni nu a fost anatemizat şi nici relaţiile cu aceste biserici nu au fost rupte în acest moment. Totuşi, când a devenit evident faptul că Bisericile locale nu aveau de gând să răspundă avertismentului său  Mitropolitul şi-a convocat Sinodul pentru a întări sancţiunile împotriva lor şi pentru a adopta o poziţie mai strictă. Liberalii din ROCOR, sub conducerea Arhiepiscopului Antonie de Geneva, au luptat împotriva acestei presiuni. Cu toate acestea, apostazia din lumea ortodoxă nu putea fi negată, şi după ce Adunarea Generală a Consiliului Mondial al Bisericilor din 1983 din Vancouver a atins noi culmi de anticreştinism, Sinodul ROCOR care s-a întâlnit de asemenea în Canada, a anatemizat ecumenismul. Acesta a fost punctul culminant al luptei Mitropolitului Filaret de a trage o linie fermă între Adevăr şi minciună, între Biserica Adevărată şi cea falsă – o linie pe care ciprianiţii au tot încercat să o tulbure de atunci.

III Cine are puterea de a anatemiza.

În dialogul recent dintre Biserica Ortodoxă Adevărată a Greciei şi „Sinodul în Rezistenţă” ciprianiţii au refuzat să accepte cererea Adevăratei Ortodoxii de a accepta  „validitatea condamnării ecumenismului de către Biserica Rusă din Afara Graniţelor şi de către Biserica Adevăraţilor Creştini Ortodocşi a Greciei” [15]; s-au temut să îi anatemizeze pe eretici deoarece continuau să creadă că ei (ereticii) sunt în continuare în interiorul Bisericii Adevărate.

Mai mult, în acest document, ei au adus încă o justificare a  acestei strategii elitiste de şedere pe gard, o justificare adusă pentru prima oară în a lor „Epistola Informativă” din 1998: ei resping autoritatea oricărui Sinod contemporan de a-i anatemiza pe eretici. Astfel ei scriu că „un drept şi o „demnitate” atât de mari sunt „acordate” numai corului Apostolilor şi „acelora care au devenit cu adevărat succesorii lor în sensul cel mai strict plini de har şi de putere” (Sf. Ioan Gură de Aur)”. Ei continuă: „nu putem să înţelegem această tendinţă grăbită în zilele noastre de a anatemiza şi de a condamna, până când astfel de urmaşi  vor exista, „toţi cei care sunt ortodocşi în toate privinţele anatemizează potenţial pe fiecare eretic, chiar dacă nu verbal” (Sf. Teodor Studitul)” (6.10).

Cu toate acestea, în cazul în care nu există nici un Sinod în lumea de astăzi care are harul şi puterea de a-i anatemiza pe eretici atunci cea Una Sfântă Sobornicească Biserică – Doamne fereşte! – şi-a pierdut puterea de a lega şi de a dezlega! Apoi chiar dacă ar fi să apară Antihristul şi să se proclame pe sine a fi Dumnezeu astăzi, Biserică de pe pământ nu ar avea putere să-l anatemizeze!

          La o parte cu o astfel de blasfemie, asta denotă lipsa de credinţă în puterea şi demnitatea Bisericii!

Dacă, aşa cum spune Sf. Teodor „oricine este ortodox poate anatemiza potenţial orice eretic, chiar dacă nu verbal”, atunci o adunare de ierarhi ai Bisericii, chiar dacă sunt „doi sau trei  adunaţi în numele” lui Hristos (Matei 18:20), au puterea de a anatemiza orice eretic, nu numai potenţial dar şi efectiv, nu numai în şoaptă dar şi verbal şi de pe acoperişul caselor! Pentru că aşa cum Sf. Ioan Gură de Aur spunea, „în problemele lumeşti suntem blânzi ca mieii, dar în problemele de credinţă ragem ca leii!”. Îi mulţumim lui Dumnezeu că aşa cum Înalt Preasfinţia să Episcopul Fotie a indicat într-un interviu recent din Ekklesioastikos [16], încă există asemenea ierarhi care sunt pregătiţi să utilizeze puterea pe care Dumnezeu le-a dat-o şi care nu consideră  asemenea Arhiepiscopului Hrysostom al Etnei, că „îi iau locul lui Dumnezeu”!

Pentru că nu poate fi nici o îndoială împreună cu asta: în timpul lui Antihrist nici o Biserică nu va supravieţui dacă nu îşi va folosi toate armele pline de har pe care Dumnezeu i le-a dat. Nu va supravieţui nici dacă, din falsă smerenie, îşi exprimă îndoielile că mai exista succesori adevăraţi ai Apostolilor, care este în concluzie credinţa că cea Una Sfânta Sobornicească şi Apostolică Biserică a căzut din har… Când Antihristul va apărea ca un lup în haine de oaie în mijlocul Bisericii Ortodoxe „canonice”, doar acei ierarhi care au curajul de a face un lup lup şi să-l arunce afară din Biserică prin puterea anatemei, se vor salva pe ei înşişi şi-şi vor proteja credincioşii de capcanele lui.

Concluzie

Puterea anatemei, sau puterea de a lega şi de a dezlega, este puterea, în primul rând, de a discerne dacă un om a fost alungat din trupul tainic al Bisericii de către Capul ei, Domnul Iisus Hristos, şi în al doilea rând, puterea, în conformitate cu, şi în ascultare faţă de acest ceresc, verdict Dumnezeiesc, de a expulza eretici deja condamnaţi din organizaţia vizibilă pământească a Bisericii. Această putere este deţinută de ierarhi canonici drept credincioşi care se adună în sinoade locale, pan-ortodoxe sau Ecumenice. În măsura în care Biserica lui Hristos, în conformitate cu promisiunea Fondatorului ei, va birui porţile iadului până la sfârşitul timpurilor, puterea anatemei există de asemenea în zilele noastre în Sinoadele Adevăratelor Biserici Ortodoxe .

 Vladimir Moss.

16/29 Septembrie  2010.

*catolică = soborniceasca ,nota blog

[1]  Sf. Theofan, Predica la  Sinodiconul Orthodoxiei.

[2] Sf. Ion Maximovici, “Cuvantul ‘Anatema’ si intelesurile lui”, Orthodox Life, vol. 27, Martie-Aprilie, 1977, pg. 18-19.

[3] Sf. Ion, Texte pentru calugarii din India, 62; Filokalia, volum 1, p. 312.

[4] Sf. Simeon the Noul Teolog, Cuvantarea 33, 3.

[5] Sf. Beda, Predica la Sarbatoarea Sfintilor Petru and Pavel, P.L. 94, col. 219, predica 16.

[6] Sf. Dionsie Areopagitul, Despre Ierarhia Cereasca, capitol 7, 564B-564D.

[7] Sf. Dimitrie al Rostovului, Colectia Mare a Vieților Sfinților, Noiembrie 25, pg. 592, 593.

[8]Novoselov, Pis’ma k Druziam (Scrisori catre prieteni), Moscova, 1994.

[9] http://www.youtube.com/watch?v=vzSuXSAPUSc&feature=player_embedded#!

[10] http://sbn-nathanael.livejournal.com/, 27 Iunie 2008.

[11]Arhiepiscopul Theofan, “Kratkie kanonicheskie suzhdenia o letoschislenii” (Scurte hotarari canonice privind calendarul), in V.K., Russkaia Zarubezhnaia Tserkov’ na Steziakh Otstupnichestva (Biserica Rusa din diaspora pe calea apostaziei), St. Petersburg, 1999, pp. 29-30 ®.

[12] Srisori din arhiva Adevaratei Biserici Ortodoxe a Greciei, furnizate de episcopul Fotie al Marathonului.

[13] Arhiepiscop Hrisostom, “Primatul Absolut al Ortodoxiei si Exclusivitatea Lui Hristos”,  21 Iunie 2008.

[14] Episcopul Gregorie (Grabbe), “Ortodoxia indoielnica a grupului mitropolitului Ciprian”, in “Arkhierejskij Sobor RPTsZ 1994 goda: Istoria Prinyatia Russkoj Zarubezhnoj Tserkoviu Yereticheskoj Ekkleziologii Mitropolita Kipriana”, Sviataia Rus’, 2003; Vernost, 98, Decembrie 2007.

[15] “Incetarea dialogului informal”, http://www.synodinresistance.org/pdfs/2009/06/02/20090602aCessationofDialogue%20Folder/20090602aCessationofDialogue.pdf.

[16] http://www.ekklisiastikos.com/2010/09/interview-of-his-grace-bp-photios-of.html.Inalt Preasfintia Sa scria : “Mi-ar placea sa cred ca este o problema de exprimare nefericita a ideii pe care au dorit sa o exprime si astept raspunsul acestora la intrebarile pe care li le-am adresat pentru clarificare . Dar , în cazul în care acest lucru rămâne neclar, cred ca trebuie sa-l  interpretam ca pe o disputa asupra autenticitatii succesiunii apostolice a GOC . Am confirmat deja acest lucru printr-o adnotare din sfarsitul raspunsurilor SiR in editia mai-iunie a Vocii Ortodoxiei pg. 13 . Daca cineva doreste sa o interpreteze ca pe o concluzie logica , ar putea fi condus la ideea ca in formularea raspunsului lor asupra punctului 10 , ei denunta insasi esenta succesiunii apostolice . Pentru ca daca ne-am pune candva in viitor problema condamnarii ereticilor , cand ar fi „astfel de urmasi ai Sfintilor Apostoli” , adica  „aceia care ar deveni urmasi deplini si veridici , plini de putere si de har” , asta inseamna ca acum nu exista asemenea urmasi ai Sfintilor Apostoli. Deci, in opinia lor , continuitatea succesiunii apostolice a fost intrerupta si trebuie sa asteptam restaurarea acesteia in viitor într-un mod necunoscut și de neconceput . Dar din moment ce consideram ca este imposibil ca sa insemne asa ceva , cred ca au comis o eroare in formularea lor .”

Publicitate
Acest articol a fost publicat în adevarata ortodoxie, anatema, ciprianiti, ecumenism, erezii, ortodoxie traditionala, ROCOR, Vladimir Moss și etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

81 de răspunsuri la Puterea anatemei

 1. Valerică zice:


  Multi cred in minunea asta ca ar fi de la Dumnezeu, eu cred ca este de la cel rau, ia uitativa la minutul 2:05 sa vedeti cate cruci sunt pe jos si lumea vine sa vada minunea calcand Sf Cruce in picioare.

  • morosanu zice:

   @Valerica ,e clar ca lumina zilei ! Serpii au fost ucisi intotdeauna de sfinti cand au venit in zonele umane!! Sarpele e prima creatura materiala care a acceptat ca diavolul sa intre in el si e si prima creatura blestemata!! Dar cand se intuneca mintea ce poti sa le mai spui celor ce cred ca anatemele s facute de oameni si pot fi batjocorite de oameni?

  • marinela zice:

   Astazi 20/5.03.2013 este ziua Sf Leon episcopul Cataniei si cum spun sfintii ca in aceste scrieri ale vietilor de sfinti este inclusa toata invatatura ortodoxa sa i citim viata acestui sfant si o sa vedem cam care este invatatura Bisericii fatza de pedeapsa cu moartea ,subiet deschis pentru a legaliza minciuna de catre cei de stil nou si a tuturor iubitorilor de minciuni !! o sa vedem ca sfantul l a omorat pe vrajitor ,iar crestinii au carat lemne pentru foc ,imparatii binecredinciosi l a cautat sa l omoare pe vrajitor si nimeni din Biserica nu a spus ca pedeapsa cu moartea e rea in principiu cum macane cei de stil nou carora cand le am adus si canoane ca vrajitorii ns condamnati prin moarte ,au sarit cu gura si cu spam ul ! Sa citim viata sf Leon ep Cataniei !!!

 2. Dacã prin pãcat a intrat moartea în lume puterea pãcatului fiind Legea, Anatema este si ea Legea aducãtoare mortii duhovnicesti celor învrãjbiti cu Dumnezeu, asa cum legea civilã poate uneori condamna la moarte trupeascã.

  Ciupercã otrãvitã si aducãtoare mortii duhovnicesti în zilele noastre, Sinodul în Rezistentã este îngropat în anateme ce au aceiasi putere de osandã si asupra Mitropoliei Slãtioara pentru comuniune si chiar mãrturisirea oficialã a ereziei eclesiologice kiprianite!

  Biserica Ortodoxã de Stil Vechi fiind din temelii compromisã cu kiprianitii si serghianistii (si nu numai) prin nesãbuinta arhiereilor, anatemele cad peste întreaga Bisericã, iar când mitropolitul are mãrturisire de credintã ereticã, toatã Biserica îl urmeazã în erezie, iar asocierea la erezia kiprianitilor îi aduce în comuniune si cu Ortodoxia mondialã ecumenistã!

  http://pro-orthodoxie.blogspot.be/

  • morosanu zice:

   @Aurele daca zici ca au anateme cei de la slatioara de ce mai mergi la ei? esti la fel ca asa zisii antiecumenisti de stil nou care slujesc cu arhiecumenistii episcopi..

  • morosanu zice:

   @aurele nu tu i ai dat curvarului de mitropolit apartamentul tau?

  • Autorii „Catacombelor Ortodoxiei” în chip fãtarnic încing sabia Sfântului Petru si taie vârtos in mega-erezia ecumenismului, aceiasi ierarhi care au scris sau binecuvântat acest articol, parcã orbiti de duhurile rãului întorc haina pe dos arãtându-si adevãrata fatã prin care tot ei mãrturisesc exact contrariul!

   Prin comuniune si chiar mãrturisirea oficialã a ereziei kiprianitilor, Mitropolia Slãtioara îsi taie singurã orice credibilitate, si atunci când se aruncã fulgere înspre ecumenism haina este îmbrãcatã cu dosul la vedere, iar când aceiasi ierarhi cu multiple fete se fac apãrãtorii ecumenismului si mãrturisesc oficial sub semnãturã prezenta ereticilor ecumenisti în Trupul Bisericii, deci parte a Bisericii cu Sfinte Taine valide, deja ca niste fãtarnici îsi declinã adevãrata identitate îmbrãcând murdara hainã a ereziei la vedere!

  • Din eclesiologia Sinodului în Rezistentã:

   “Persoanele care rătăcesc în dreapta înţelegere a credinţei, şi prin aceasta păcătuiesc, nefiind încă osândite de către judecata bisericească, reprezintă mădularele bolnave ale Bisericii” (referire la ereticii ecumenisti)
   “De aceea, cei ce se separă de nou calendarişti, în fapt întrerup comuniunea bisericească înainte de judecata sobornicească”, precum hotărăşte canonul 15 al Sinodului I-II. Aşadar, cei de stil nou până în prezent nu sunt condamnaţi. În consecinţă, Tainele lor sunt valabile, dar sancţiunile aplicate de către ei opozanţilor sunt neavenite şi neîntemeiate.

   Rãspunsul mitr. Vlasie la mãdulare bolnave si existenţa Harului în tainele ecumenistilor si lipsa diferentei în eclesiologia celor doua sinoade:

   „Noi, Sinodul B.O.S.V.R., în urma cercetării lor amănunţite din punct de vedere canonic şi dogmatic, nu le putem condamna şi nici nu le putem numi eretice. Singura diferenţiere între eclesiologia Bisericii noastre şi cea a Sinodului în Rezistenţă, aflat sub omoforul ÎPS Kiprian, apare în legătură cu primirea schismaticilor calendarişti (de stil nou) în sânul Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi.” Sursa – pagina net a Mitropoliei Slãtioara – http://mitropoliaslatioara.ro/stire.php?id=91

   E timpul sã facem loc si umilintei fãrã apãrarea ierarhilor Slãtioarei cãzuti în erezie, mai detaliat pe link.
   http://pro-orthodoxie.blogspot.be/

   • lutzu zice:

    @Aurele ,eu am cartea Mitropolitului Kiprian si te faci ca esti cinstit ,dar esti talhar !! scrie foarte clar:tainele celor de pe nou IN PRINCIPIU sant valabile !! Deci nu ca la cei de pe vechi care s in dreapta credinta ! Ci „in principiu”” ,e ca teoria cu practica ,adica poti marturisi cu gura adevarul ,dar faptele sa fie contrare adevarului !! Nu spune ca tainele celor de pe nou sant ca ale celor de pe vechi si nu are cum ca altfel nu ar fi trecut de pe nou pe vechi!! Sti ca M Kiprian a fost pe nou ca si ceilalti.. e grea credinta si daca nu o intelegi macar scrie ce vezi nu ce vrei tu !

   • morosanu zice:

    @aurele botezate ,cum esti asa vehement cu antislatioara cand maica ta e maicutza in manastire bosv ? sant satul de ciudati ca tine!

   • maria zice:

    @aurica de ce nu lasi posibilitatea unor comentarii pe blogul tau ??esti cam prea pervers pentru un traditionalist !!!

   • marin zice:

    @ maria,lutzu,morosanu & co
    Te rog frumos sa comentezi cu mai multa decenta . De ce oare nu poti comenta si tu ca ceilalti , cu referire strict la subiect si fara atacuri si jigniri la persoana ?
    Asa ar fi crestineste , sa te referi strict la problemele discutate , fara a adresa tot felul de epitete comentatorilor . Blogul acesta si-a propus sa lase comentariile cat mai libere , totusi, nu vrem sa incurajam atitudinile necrestine .

  • morosanu zice:

   @marin,frate cei de pe nou normal ca nu mai au har ! dar nici M Kiprian nu a spus niciodata ca cei de pe nou au har!! Harul se pierde la orice pacat !! Harul nu ramane cu noi cand facem pacatul !! Harul este Duhul Sfant si nu sta la om cand face ceva impotriva legii dumnezeiesti !! Cuviosul Filotei Zervacos a fost duhovnicul M Kiprian si cuv Filotei l a chemat la el si ia spus sa faca Biserica pe stil vechi .. asta e istoria si toti cei de pe vechi (episcopii)din Grecia au slujit cativa ani cu cei de pe nou ..

 3. Valerică zice:

  Aurel,
  Din primul comentariu tu dai de inteles ca toti crestini care apartine de BOSVR Mitropolia Slatioara sunt eretici?Da?!
  Intodeauna Dumnezeu a randuit sa se spuna despre toate ereziile in biserici de lungul timpului prin preoti. Pana sa-mi montez internet eu sincer nu am auzit despre ce vorbesti tu.
  Eu ma intreb, oare Dumnezeu a pus toata baza in tine sa luminezi oameni prin blogul tau, stii foarte bine ca blogul tau incepe cu www= 666 (internetul este o unealta a diavolului)
  Sunt crestini practicanti adevarati in BOSVR care nu au nici televizor cu ei ce se va intampla se vor duce in iad ca nu ti-au citit tie blogul?
  Deci tu vezi ca toti preoti care apartin de Mitropolia Slatioara sunt niste sacali care scopul lor pe pamant este sa duca oameni spre iad

  • morosanu zice:

   despre anatema spun si eu ceva:cei de pe bloguri ca saccsiv ,apologeticum si altii se sparg cum ca ar fi iubitori de sfinti din inchisori (!) si se intreaba (la mishto) ca oare cine e impotriva si daca le spui ca tot ei sant impotriva iti da cu spamul ! ca daca ar fi sa i canonizeze ca fiind ucisi de comunisti ar trebui sa dea ANATEMEI COMUNISMUL !!!!! si cum sa dea ei anatemei comunismul cand toti patriarhii si episcopii si preotii bor au fost comunisti !! nu mai lungesc vorba ca ma pufneste rasul !! cat sant de prefacuti …

  • morosanu zice:

   @Valerica eu cred ca :DA ! preotii de la Slatioara au in cap sa i duca pe oameni in iad !! e parerea mea bazata pe realitate!

 4. Din ce am spus eu reiese cã mãrturisirea unei erezii de întâstãtãtorul unei biserici trage toatã biserica în erezie chiar dacã poporul nu o împãrtãseste, si chiar dacã unii crestini ar fi eretici, aceastã gresealã nu are influentã asupra Bisericii.

  Chiar dacã Dumnezeu a rânduit ca si preotii sã fie pãstrãtorii dreptei credinte, vedem bine cã în Slãtioara ei nu fac rânduiala informãrii credinciosilor despre erezie chiar dacã au cunostintã de ea de cel putin 3 ani!

  Din ce stiu eu si blogul Slatioarei începe tot cu www= 666, a lui Marin la fel, toate sunt la fel, fiecare avem un cutit în bucãtãrie si-l folosim cand avem nevoie, însã cu acelasi cutit se pot comite si acte nedorite, importantã este folosinta lui.

  Despre arhiereii si preotii Slãtioarei am vorbit asa dupã cum este acum situatia Bisericii, doar despre adevãr, iar dacã unora nu place, liberi sã aibã propria întelegere si opinie asupra realitãtii.
  Sã nu fii de acord cu acei pãstori care furã nãdejdea mântuirii crestinilor tinându-i în erezie, este un minimum care trebuie exprimat fãrã ezitare, si chiar îndatorire crestinã!

  Comentariul precedent fiind în asteptare il adaug aici.

  Din eclesiologia Sinodului în Rezistentã:

  “Persoanele care rătăcesc în dreapta înţelegere a credinţei, şi prin aceasta păcătuiesc, nefiind încă osândite de către judecata bisericească, reprezintă mădularele bolnave ale Bisericii” (referire la ereticii ecumenisti)
  “De aceea, cei ce se separă de nou calendarişti, în fapt întrerup comuniunea bisericească înainte de judecata sobornicească”, precum hotărăşte canonul 15 al Sinodului I-II. Aşadar, cei de stil nou până în prezent nu sunt condamnaţi. În consecinţă, Tainele lor sunt valabile, dar sancţiunile aplicate de către ei opozanţilor sunt neavenite şi neîntemeiate.

  Rãspunsul mitr. Vlasie la mãdulare bolnave si existenţa Harului în tainele ecumenistilor si lipsa diferentei în eclesiologia celor doua sinoade:

  “Noi, Sinodul B.O.S.V.R., în urma cercetării lor amănunţite din punct de vedere canonic şi dogmatic, nu le putem condamna şi nici nu le putem numi eretice. Singura diferenţiere între eclesiologia Bisericii noastre şi cea a Sinodului în Rezistenţă, aflat sub omoforul ÎPS Kiprian, apare în legătură cu primirea schismaticilor calendarişti (de stil nou) în sânul Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi.” Sursa – pagina net a Mitropoliei Slãtioara – http://mitropoliaslatioara.ro/stire.php?id=91

  • Valerică zice:

   D-le Botezatu,IPS Vlasie va raspuns foarte frumos si intelegator la scrisoarea care i-ati trimiso d-voastra, cu totul diferit de ce-a ce zici matale, degeaba folositi niste cuvinte intelectuale-filozofice, impare ca aveti un scop anume.

  • marinela zice:

   @aurica tu nu sti diferenta dintre cei de pe nou din ro si cei de pe nou din grecia? hai ca ti spun eu:noi romanii am scimbat si Sfintele Pasti ocazie cu care am intrat sub cele mai grele ANATEME caci Sfintele Pasti este cea mai mare Sarbatoare crestina ,iar grecii nu au schimbat decat sarbatorile cu data fixa !! asa ca si intoarcerea la greci e mai usor canonisita!!!dupa ce l au otravit pe M Kiprian de alde ambrozie si gasca au inceput sa aiba comuniune fara rusine cu cei de pe nou..tu explica le celor de la slatioara -ma refer la mireni -ceea ce explici pe blogul tau :ca ierarhii se cred dumnezei si i considera pe mireni niste tampiti !! ierarhii bosv niciodata de 22 de ani nu au avut un dialog cu mirenii,nici o discutie publica,nu au facut nici macar de ochii lumii organismele mirenilor care sant obligatorii ,fac hoatarari sinodale fara ca noi sa stim ce au hotarat in numele nostru…

 5. Valerică zice:

  Eu nu va cred, nadajduiesc in Bunul Dumnezeu daca se intampla ceva rau cu adevarat la Mitropolia Slatioara El va scoate oameni adevarati drepti in Biserica ptr. adevarati crestini practicanti care nu au nici televizor nici internet.
  Stim foarte bine din profetiile Sfintilor Parinti ca Enoh si Ilie il va demasca pe antihrist si vor fi imbracati in sac si nu va avea internet

 6. Vasea zice:

  Domnule Aurel Botezatul cred ca dumneavoastra sunteti cel mai in masura sami dati un raspuns pentru ca am observat ca sunteti foarte Ortodox si sunteti si mai invarsta, vreau sa-mi spuneti si mie ce sa fac pentru ca miam schimbat permisul acum si dupaia am vazut pe internet ca aceste permise au cip. este ceva grav sau doar cipul care nil pune sub piele este a lui antihrist. va intreb pentru ca am auzit fel si fel de pareri. nu stiu ce sa mai cred

  • Mã astept la un contra-argument, „foarte ortodox” e cam mult spus pentru crestinii de azi, aici duhovnicul este cel mai autorizat sa sfãtuiascã stiind cã Mitropolia Slãtioara respinge cipurile, dar asa ca pãrere personalã care nu mã angajeazã decât pe mine, cipurile din documente sunt doar o etapã a obisnuirii, a pregãtirii cipului final cu toate datele personale, de aceea el trebuie respins.

   Din Scripturã stim cã la sfârsitul timpului toti vom avea în mânã semnul fiarei, vedem ca aproape tot ce cumpãrãm are în codul-barã semnul fiarei, dar asta nu înseamnã deja lepãdare de Hristos.

   Cum cipul final va functiona pe principiul unui emitãtor având nevoie de o sursa de energie, americanii au cheltuit saci de dolari sã gãseascã solutia idealã alimentãrii ce va fi chiar cãldura corpului uman, si culmea, studiind multi ani au gãsit locul ideal exact cum spune Scriptura.

   Totusi cu rezervã spun, cipul din documentele oficiale nu este lepãdare, toti suntem purtãtori ai semnului pierzãrii în traiul cotidian dar exterior nouã fãrã a fi deja pierduti, sã ne amintim ce spune si Scriptura, lepãdare va fi când omul va purta semnul fiarei pe/sau în trupul sãu primit de bunãvoie.

  • morosanu zice:

   @Vasea , raspunsul lui Aurel arata ca are minte de copil !! Pai daca cipul este rau este rau si in cap si in picior ca e vorba nu de ceva lumesc e vorba de un lucru al dracului !! deci drac e si cand il al in buzunar si in ureche si …ca atunci cand iei actul in care semnul lui antihrist este pe numele tau :SEMNEZI CA ESTI DE ACORD !!!

 7. Valerică zice:

  Frate Vasea eu iti recomand sa citesti cartea ” Stareti Despre vremurile din urma” si vei vedea acolo scris ca actele biometrice este lepadare, cine va lua actele greu va scapa de ele.
  Citeste cartea si convingete singur cu ajutorul Lui Dumnezeu prin duhovnic.

 8. Vasea zice:

  Domnule Aurel Botezatul va multumesc pentru raspuns

 9. marin zice:

  @ Valerica
  Uite care este treaba , un ortodox adevarat trebuie sa spune lucrurilor pe nume , clar si raspicat , fara diplomatie ( minciuna) , dupa vorbele Mantuitorului , Domnul nostru Iisus Hristos : „Sa fie cuvantul vostru ce este da , da , si ce este nu , nu , iar ce este mai mult de la cel rau este!”
  Daca vrem sa fim ortodocsi , avem datoria de a marturisi Adevarul , iar adevarul despre IPS Vlasie este ca prin raspunsul sau la problema kiprianita a incalcat eclesiologia slatioarei , care este ortodoxa , si si-a insusit pe cea kiprianita , deoarece a afirmat ca nu gaseste greseala in invataturile lor .
  Ori invatatura kiprianita spune ca cei de pe nou inca au har , nu sunt sub anateme , si kiprianitii ii primesc la impartasanie si pe cei de pe nou din ecumenista biserica a Greciei .
  Ori , daca cei de pe nou au inca har , si nu sunt sub anatema , se poate pune intrebarea de ce Sfantul Glicherie a intrerupt orice comuniune cu cei de pe nou , si a afirmat categoric ca sunt sun blestem si fara har ?
  Oare trebuie sa luam si noi moda de la greci si sa nu-i botezam pe cei de pe nou cand vin in Mitropolia Slatioara ? Kiprianitii nu-i boteaza pe cei de pe nou care vin la ei , si , mai mult , au inceput pe ici pe colo sa boteze prin stropire , ca ereticii catolici !!!
  Daca noi ca ortodocsi nu luptam impotriva acestor erezii si faradelegi , ce raspuns vom da Mantuitorului cand ne va intreba de ce nu am pazit credinta curata , pe care am mostenit-o de la Sfantul Glicherie ???
  Deci nu ne legam despre alte abateri ale IPS Vlasie , care si aceste nu sunt deloc ortodoxe , dar sa zicem ca printr-o iconomie putem sa le socotim slabiciuni ale firii , pacate , ci ne legam de abaterea acestuia de la Ortodoxie impreuna cu cei care sustin ideile eretice kiprianite .
  Cand avem o problema atitudinea corecta nu este sa ne facem ca nu o vedem , ci sa luptam pentru corectarea ei !
  Doamne ajuta !

  • Frãtioare Marin,

   Putin câte putin, credinciosii bisericii noastre vor afla adevãrul, arhiereii au gresit, preotii ar putea sã vorbeascã în parohii oamenilor pentru o atitudine hotãrâtã împotriva ereziei la care s-a asociat mitropolitul dar ei tac, si atunci mirenii care sunt absolut nevinovati pentru greselile ierarhiei, în dorinta lor de mântuire pentru a fi vrednici de Hristos trebuie oare si ei sã tacã, mântuirea este un DAR pentru noi, însã trebuie s-o si meritãm, iar dacã închidem ochii la mãrturisirea unei credinte eretice, nu este chiar primirea ei si voitã lepãdare de Dumnezeu!?

   Ierarhia trebuie cinstitã si apãratã când slujeste Domnului în Adevãr, episcopul adevãrat este primul ce trebuie înconjurat cu bunã pazã, si chiar sã mori pentru el dacã este în pericol pentru ca Biserica sa-si poatã continua lucrarea Ei mântuitoare asa cum Hristos a primit sã moarã pentru noi nevrednicii care azi ne îngrijim mai mult de propria imagine si nu cumva sã supãrãm ereticii care sunt vrãjmasii lui Dumnezeu!

   • morosanu zice:

    @Frate Aurel : sti bine ca si credinciosii bosv au semnat ca vor sa aiba clerul aceleasi drapturi ca si bor!!! cand am incercat sa le spun ca habar nu au ,ca nu li s a spus ce au semnat,ca semneaza ca niste necredinciosi ci ca niste creduli au ras de mine si ce altii care le au atras atentia ! nu dau doi bani pe poporul care are o placere nebuna sa fie inselat !

  • maria zice:

   @ marin ,frate fiind blogul tau tu ai dreptate mereu !! asa i legea ! cui nu i convine scrie pe blogul cui vrea !! am inteles numai ca ceea ce am scris chiar daca pare mai cu un ton ciudat nu am scris minciuni !! chiar am vrut si vreau sa vorbesc cu aurel botezatu dar acesta este un om care nu concepe sa i spuna NIMENI NIMIC !!!! si la tine exista o posibilitate ca acest om sa auda ca i spune un frate ca nu este perfect !!! cand are lucruri bune tot asa se intampla ca nu pot sa l laud !! iar cand spune ceva sa se minta pe el dar pe altii nu e bine sa i minta!!

 10. Nikolai zice:

  Tara arde si baba se piaptana. In Biserica ortodoxa au inceput sa cante lautarii! Chiar mi se pare ceva complet nou, ce amestec are ortodoxia cu cantaretii de taraf? Nu mai dau link-ul ca stiti despre cine e vorba mai ales ca sperie cu legea cultelor pe cei care ii stau in cale amenintand cu amenzi de mii de euro.

  • Am ajuns azi sã ne mirãm când mai vedem ceva normal, iar slujitorii ortodoxiei oficiale, nu sunt oare si ei niste lãutari ai tarafului tocmit sã zornãie alãmurile la mariajul bisericilor ecumeniste!?

 11. Valerică zice:

  Mitropolia Slatioara nu-i boteaza a doua oara pe cei din BOR care au botezul prin 3 afundari, doar mirungere le fac.

  • marin zice:

   La asta ma refeream , kiprianitii nu-i boteaza pe grecii de pe nou care sunt „botezati”prin stropire , ci ii primesc asa direct la impartasanie . Trebuie sa fim atenti ca nu cumva sa ne molipsim si noi .

   • morosanu zice:

    @marine ,toate nebuniile care le fac kiprianitii au inceput dupa ce l au drogat pe Mitropolitul Kiprian !! ambrozie e mason si l au adus pe un maimutzoi caruia i au dat numele de kiprian ca sa prosteasca lumea cum ca ar fi Mitropolitul Kiprian pe care l drogheaza de vreo 6 ani incontinuuu!!!!!!Nu lasa pe nici o maicuta sa l vada…!!!!

 12. Lică zice:

  Buna ziua!
  Am si eu o neliniste, episcopul meu de unde apartin se roaga cu catolicii si pana acum nu am vazut nici un preot sa ia atitudine asta ma angrijoreaza cel mai mult, ma gandit sa trec la Mitropolia Slatioara dar nu sunt hotarat.
  Am observat ca nici la voi nu este intelegere in legatura cu kiprianitii (nu cunosc despre asta) dar am auzit de la altii ca sunt antiecumenisti.
  Ce ma sfatuiti dumneavoastra sa fac?
  Va multumesc anticipat!

  • Kiprianitii antiecumenisti!? Nu nu nu, mai exact cripto-ecumenisti!

   Mai lesne va fi sã gasim un rabin antisemit, decât un kiprianit antiecumenist!

   Când ei sustin prezenta ecumenistilor in Trupul Bisericii cu Sfinte Taine valide, apare deja toatã urâciunea mãrturisirii lor de credintã ereticã pentru care au fost caterisiti si dati anatemei!

   Detalii pe link
   http://pro-orthodoxie.blogspot.be/

  • marin zice:

   Sunt antiecumenisti in declaratii dar eclesiologia lor contrazice eclesiologia ortodoxa , recunoscand printre altele harul noilor calendaristi .

   • Valerică zice:

    marin, am si eu o nelamurire care mintea mea nu poate sa inteleaga
    Tu spui ca in BOR nu este har, da?
    Deci, toti care sunt in BOR dupa moartea lor se duc in iad?

   • marin zice:

    Adevarul este trist dar da , toti merg in iad .
    In BOR nu mai e har demult , si cum te poti mantui in afara Bisericii ?

   • Valerică zice:

    Dar ce se intampla cu cei din BOR care nu au aflat de BOSVR?
    sau cei care asi doresc sa fie in BOSVR dar nu pot ptr ca nu au biserica ce apartine de BOSVR in judetul sau orasul lor?
    mai am o nelamurire care nu pot sa o inteleg: spui ca BOR nu are har asta inseamna ca virgula crestini care se intorc la BOSVR trebuie botezati inca odata prin 3 afundari chiar daca in BOR au fost botezati prin 3 afundari?

   • marin zice:

    Cei din BOR care nu au auzit de BOSV , parerea mea despre ei este ca nu merita sa auda de BOSV caci chiar daca ar auzi nu ar parasi BOR . Doar nu crezi cumva ca Dumnezeu nu le da oportunitate de mantuire …?
    Uite ca cei din BOR care stau chiar langa bisericile si manastirile BOSV nu catadicsesc nici macar sa intre in ele , se duc tot la BOR ca acolo ii impartasesc dupa doar 3 zile de post tinute intr-un post intreg , restul postului mancand de dulce .
    Dumnezeu ii randuieste fiecaruia dupa inima sa , iar daca nu au auzit de BOSV inseamna ca Dumnezeu a considerat ca nu merita sa auda pentru ca oricum ar fi auzit degeaba .
    In legatura cu botezul , BOSV primeste prin iconomie cele trei afundari facute in BOR , facand doar mirungerea , in urma mirungerii venind harul Sfantului Duh , dupa cum se roaga preotul la mirungere : „Pecetea darului Sfantului Duh” .
    Doar in urma afundarilor nu vine harul , de aceea procedandu-se la mirungere .
    Si cred ca va veni o vreme in care apostazia in BOR va deveni asa de mare si evidenta incat nici macar afundarile lor nu vor mai fi primite in BOR .

   • Sã recunoastem cã în biserica stilului nou sunt oameni cu adevãratã trãire crestinã, dar ei nu pot fi în Hristos si Hristos în ei mai ales din cauza ereziei ecumeniste, rugãciunea cu ierarhia ecumenistã îi aduce chiar sub osândã, Duhul Sfant nu sãlãsluieste acolo unde este erezie, ereticii sunt arãtati de Pãrintii Bisericii ca fiind vrãjmasii lui Dumnezeu, iar dacã mântuirea s-ar dobândi si în erezii, apar imediat ca fãrã rost Legile Bisericii, Sinoadele Ecumenice, Sfânta Scripturã si chiar Jertfa Domnului.

    Toate ereziile sunt împotriviri la învãtãtura si Legea lui Hristos, chiar si fãrã condamnarea lor de Bisericã toti ereticii sunt dati anatemei chiar în Sfânta Scripturã, ereticii si ereziile sunt aruncati de la Hristos, iar fãrã Hristos nu vine Duhul Sfânt în slujbele Bisericii, fãrã Darul Duhului Sfânt nu este sfintire si nici mântuire, în erezie avem parte doar de osândã si este datoria fiecãrui crestin sã-si îndepãrteze vãlul ce-l desparte de Hristos, iar ierarhii Mitropoliei Slãtioara si kiprianitii sã se îngrozeascã acum fiind si sub anatemele Sfântului Apostol Pavel!

   • marin zice:

    In afara de anatemele impotriva ecumenismului , cei de pe nou au cazut in primul rand in anatemele date impotriva noului calendar ; deci daca sunt sub anateme , cum ar fi posibil sa mai aiba har ?

   • Valerică zice:

    Totusi Bunul Dumnezeu a randuit ca Sf Pasti in BOR sa se sarbatoreasca dupa calendarul iulian
    Eu nu cred ca absolut toti din BOR se duc in iad

   • marin zice:

    BOR a tinut pastele de doua ori odata cu catolicii si inaintea evreilor , in 1926 si 1929 , cazand sub anatemele sfintilor parinti ; ca acum tin pascalia ortodoxa , aceasta e datorita presiunii si miscarilor de protest ale credinciosilor , altfel sinodul BOR adopta de mult pascalia gregoriana .

  • maria zice:

   @Lica ,desi esti incepator in a observa nebuniile ierarhilor eu las aici mailu meu daca vrea si administratorul si vorbim altfel ,asta daca vrea si administratorul sa lase cateva zile adresa mea caci sant mai multe solutii pentru inceput: ioanvirgilsavu@yahoo.com

 13. Lică zice:

  Dar vreau sa aduc preot acasa sa sfinteasca casa, sa am un duhovnic, etc.
  Deci, sa nu ma apropii de bisericile care apartin de Mitropolia Slatioara?

  • Prima grijã a celui care azi încearcã sã iasã din jungla ecumenismului si nu cumva sã cadã în mreaja celor care nu sunt decâ satelitii acestei mega-erezii, trebuie sa fie discernãmântul personal.

   Mitropolia Slãtioara împãrtãseste oficial erezia kiprianitilor, si având acest reper deloc dorit printre doritorii aflãrii Adevãratei Biserici, totul rãmâne o problemã personalã ce tine de propria convingere.

  • marin zice:

   Eu iti recomand din suflet sa vii in Mitropolia Slatioara, macar sa participi la cateva liturghii . Cel mai bine ar fi sa vii si sa vezi diferenta , sa te convingi singur , si sa te situezi in aripa antikiprianitilor .
   In orice caz , parerea mea e sa fugi cat mai repede de episcopul filocatolic scapand astfel de partasia cu ereticii catolici .

 14. Nikolai zice:

  Daca faci pasul cel mare (ruperea definitiva de ecumenism), restul vine de la sine. Ata ti-o spun eu care m-am nascut si am fost activ implicat in viata bisericeaca a BOR vre-o 20 de ani, deci ii cunosc mai bine decat propriul buzunar. La fel si un pagan cand vrea sa se rupa de paganism la inceput e derutat si nu stie in ce directie a o ia cand va vedea vreo …. mii de ramificatii ale crestinismului. Prin ruperea de paganism si uitarea definitiva a lui a facut pasul cel mare. Faptul ca crestinii sunt dezbinati nu ii justifica ramanerea in paganism. Dupa aceea va mai vedea. Eu cand am dat uitarii ecumenismul m-am rugat la Dumnezeu sa-mi dea episcop si preot neintinati cu erezia si mi-a dat.

 15. Nikolai zice:

  Am uitat sa mai spun ceva: tot asa ma gandeam si eu ca ar fi bine sa sfintim locuinta in care tocmai ne-am mutat si am vorbit cu unul din cei doi preoti din biserica „ortodoxa” de aici in care se pomeneste cu mare fala numele patriarhului Bartholomeos I la slujbe (colac peste pupaza mai sunt si pe calendarul vechi). In duminica de dupa „sfintirea” casei am fost la biserica si am vorbit cu celalalt cleric povestindu-i banal despre vizita parintelui la noi si slujba facuta in casa, la care el mi-a raspuns ca nu vorbeste cu parintele acela (doar se impartasec din acelasi potir duminica), nu vorbeste cu el pt. ca e zidar slobod (mi-a parut rau dupa aceea ca am uitat a-l intreb ce grad are in zidarie) probabil mi-a zis asta pt. ca nu l-am chemat pe el sa-mi sfinteasca casa…

 16. Valerică zice:

  Fratilor discutati si voi cu acest preot Matei Vulcanescu din BOR care spune ca este antiecumenist si pentru calendarul iulian ca eu nu-l inteleg

  • morosanu zice:

   @Valerica ,una e sa spui si alta e sa faci! P M V este antiecumenist doar la vrajeala!!

   • marinela zice:

    mai e un blog al unui dement de stil nou:ioan cadar !! e iesit din minti …dupa ce ca sant slabutzi cu capul se mai dau si invatatori,e groaznic

  • maria zice:

   @Valerica ,acest vulcanescu matei e prohomo si propedofilie!!! citeste si tu pe blog la el ca a taiat toate comenturile antihomo..si le a lasat pe cele total scarboase ale homalailor!!! aste s vremurile de sfarsit asa ca nu ma mir !! eu stiu mai mult dar nu are sens ,doar uita te si tu daca nu ti se face scarba!

  • morosanu zice:

   @valerica ai vazut ce spus acest minciunopopa :vulcanescu(vulcanizare?)? ca ANATEMA nu inseamna blestem !!!! desi la dictionar scrie clar ca inseamna ca este dare in mana diavolilui !!! acest vulcanescu este atat de mincinos ca merita sa i ia locul lu daniel !! el arata ca cei de penou au fost la papa sa l inscauneze si tot el spune ca s au dus in numele lor personal ??? si nu al bisericii !!??adica ierarhii in capul lui sant proprii lor ierarhi si nu s ierarhii altcuiva!! e posibil ca dilimandrosii sa umble in liberatate??

  • marinela zice:

   @Valerica ,daca cei de pe nou se duc in iad sau in rai or sa vada,cert este ca ei au incalcat toata dat chiar TOATA LEGEA lui Hristos!!! daca tu spui ca se duc in rai atunci spui ca sfintii au vorbit DEGEABA cand i au blestemat pe cei ce incalca LEGEA!! daca tu crezi ca legile au fost date de Dumnezeu ca tu si bor ul sa le calcati cu cizmele e treaba ta ,eu unul cred ca prin gura sfintilor a vorbit Dumnezeu si eu nu vreau sa l supar pe Dumnezeu ! daca asa e credinta ta ca :facand contra lui Hristos te mantuiesti e numai treaba ta!

  • morosanu zice:

   se vede ca apartine de patrarhia serghianista moscovita caci nu are discernamant:spune ca acel chip de pe icoana este chipul lui Hristos de pe giulgiu de la torino !! ce cap patrat ca nu stie ca si catolicii au recunoscut ca este facut de abia acum 500 de ani ,iar sfantul Serafim Rose explica toata prosteala cu giulgiu asta papistsesc ..

 17. Nikolai zice:

  Bietul om, nu-si explica de ce minuni (ca si cu icoana Umilenie) se fac doar prin casele credinciosilor si nu in biserici si catedrale! Zice ca e pronia lui Dumnezeu si are dreptate dar ca Dumnezeu bate saua sa priceapa iapa nu vede.

  • marcel zice:

   @Nikolai,ce sa zica si el,doar e un fricos !!Dovada ca e fricos e ca apartine de patriarhia oficiala care s a suit si n casa oamenilor desi duhovnicul Cuvios Meletie a apartinut de catacombe!! schimbarea calendarului a fost victoria stiintei in ftza credintei ,a victoriei celor care nu dau doi bani pe Sfanta Traditie ,o victorie a nebunilor ce nu dau 2 bani pe anatemele Sfintilor! a fost o victorie a celor ce au pus bazele antihristului !! asta atunci ,iar acum este o victorie a chorilor in fatza celor ce au ochi de vultur!! este o victorie a prezentului in fatza sperantei,a nadejdii!o victorie a functiei in fatza sfinteniei!o victorie a fortzei in fatza smereniei! O victorie a necredinciosilor care se imbata ca prostii: cu apa chioara!

 18. valerică zice:

  Pentru cei care vorbesc urat despre ierarhii nostri sa stiti ca nu vreau sa ma contrazic cu voi dar gresiti, ierarhi nostri tin predici f frumoase de te ating la suflet (nu a spus nimeni ca sunt sfinti, sunt si ei oameni, chiar ei au spus la predicile lor sa ne rugam si ptr ei).
  Nikolai, nu vreau sa te laut ca se spune, daca vrei sa-i pui piedica unui crestin, laudal si el va cadea in mandrie, vreau sa-ti spun ca mi-a placut ce ai comentat pe Eufrosin se vede ca esti un crestin care ai citit mult.
  Deapre icoana Umileni vreau sa-ti spun ca sa observat foarte tare cum Maica Domnului a lucrat si in bisericile ce apartin de Mitropolia Slatoara.

 19. Stefan zice:

  Pentru cei care vor sa vada adavarul sa mearga in bisericile care apartin Mitropoliei Slatioara..B.O.R.S.V. a avut si are marturisitori ai credintei ortodoxe,a trecut prin peroada in care marturia de credinta s-a facut cu pretul de sange,prigoana,lacrimi (in ierarhia ei cat si intre credinciosi mai sunt si acum cei care poarta urmele acestei perioade)asa ca nu poate sa tradeze asa de usor ceea ce a aparat cu pretul suprem de sange. In Manastirea Slatioara (cat si o parte din ierarhi) sunt multi care au crescut pe langa Sfantul Gligherie ,au fost calugariti de sfintiia sa si si-au insusit aceeasi marturisire . Toate aceste atacuri sunt programate sistematic si daca de uitam cam aceeasi oameni sunt care ataca BORSV,din motive numai de ei stiute ,dar cu scopuri precise ptr.a o pune intr-o lumina nefavorabila .Mitropolia si-a afisat pe site marturisirea de credinta ,si nu are nimic alterat de erezie ecumenism sau apostazie.Nu convine la multi atat din tara cat si din exterior faptul ca are atat de multi ierarhi si nu a aparut contradictii sau schisme intre ei,ar fi fost mai usor de doborat .

 20. Stefan zice:

  „Şi vă îndemn, fraţilor, să vă păziţi de cei ce fac dezbinări şi sminteli împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei. Căci unii ca aceştia nu slujesc Domnului nostru Iisus Hristos, ci pântecelui lor, şi prin vorbele lor frumoase şi măgulitoare înşeală inimile celor fără de răutate” (Romani 16, 17-18).

 21. marinela zice:

  @stefan ia povesteste tu cine l a tinut legat cu lantzuri pe episcopu flavian ca sa nu vina la mitingu anticip?? ia mai povesteste ne tu stefane de ce nu a venit nici un episcop si nici vlasie la miting ?? ce popa de pe la slatioara ne aincantat cu prezanta la mitingul anticip daca tu tot ne vrejesti ca slatioara e anyticip??

 22. Stefan zice:

  Sinodul BORSV a emis inca di 23.02.2009 o hotarare in care este inpotriva introducerii documentelor cu cip si nu da binecuvantare enoriasilor sai sa primeasca aceste documente.Hotararea este luata inaite de a emite BOR acea hotarare a lor si este cu mult mai clara .
  Nu toti cei care au protestat sau care zic ca nu vor lua documente cu cip,cand vor fi pusi in fata faptului implinit vor refuza aceste documente(unii vor invoca motive personale sau vor fi inselati de unii preoti si ierarhi).Situatia este similara cu cea cand s-a chimbat calendarul ,Si atunci cu mult timp inainte se vorbea de schimbarea calendarului,multi predicau ca nu trebuie schimbat chiar sinodul in 1920 hotareste prin mitropolitul de atunci Miron Cristea ca nu vor schimba calendarul ortodox ,iar in 1924 s-a produs evenimentul.La m-rea Neamt inainte de schiombarea calendarului s-au adunat in fata Icoanei facatoare de minuni a Maicii Domnului in jur de 20 de preoti in frunte cu duvovnicul manastirii arh.Mina Prodan si au jurat ca nu vor scibba calendarul.Dintre toti doar Sfantul Glicherie (pe atunci preot la M-rea Neamt) si diaconul David Bidascu au refuzat acest lucru.Asa ca faptele ne arata ca nu intotdeauna participand la o actine de acest gen(de altfel cu intentii foate bune )toti s-au tinut de cuvant sau cei care nu au participat sunt de acord .

  • marinela zice:

   @stefan,hotararea de a nu accepta cipul luata de bosv este la fel de publica la fel ca hotararea sinodului bosv de a lua clerul salariu !! la acest demers de a lua clerul salariu ai semnat si tu! in situatii ca acesta si sihastrii trebuie sa iasa din pustie si sa lumineze poporul !! degeaba incerci sa ne educi tu cu un crestinism mut! Biserica de pe p[amant se numeste „luptatoare” si nu statatoare la cafele!! clerul trebuie sa fie un exemplu ,ei trebuie sa fie in frunte !! spui de sfantul Glicherie? pai dupa ce sfantul a fost sigur ca nu ebine sa mearga cu stilul nou a facut public marturisirea construind biserici si manastiri fara abrobarea dictaturii !!poporul are nevoie de imbarbatare ! cum imbarbateaza poporul clerul? luand salarii si facand marturisiri pe intuneric?? cum sa afle poporul ce sa faca? de la daniel?pai daca vlasie si flavian..=daniel tu nu vrei sa vezi? daca exemplu pe care il propui tu este unul caldicel s ar putea sa te ineci! si sfantul glicherie s a jurat ! pe cand vlasie nu s ajurat in fatza poporului si nici a icoanelor!! tu ai o gandire papista pe care eu nu o iau ca exemplu pentru apocalipsa!! nu ai vazut azi ce a zis predicatorul de la slatioara :vadim ? ca papa este viitorul lumii ,ca apocalipsa inseamna deschiderea pentru o lume mai buna aici pe pamant!! vadim asta a fost pus de cateva ori sa predice la slatioara de ierarhii tai iubiti!acelasi vadim zicea acum 3 sapatmani ca ingerii au facut copii cu femeile frumoase !! asta e mentorul tau :vadim ! vadim a luat listele pentru salarizarea clerului si alte plocoane de la stat!! dar oare cu ce concesii nu te intrebi?tu esti prea credul ca sa poti fi si credincios!

 23. Stefan zice:

  De maine incepe Postul Mare ptr.toti va rog sa ma iertati si Dumnezeu sa va ierte.Post usor si cu folos

 24. marin zice:

  Doamne ajuta ! Post cu folos duhovnicesc pentru toti credinciosii !

 25. marinela zice:

  cei de pe nou vorbesc despre sfinti ai inchisorilor dar de ce in acesti martiri nu i includ si pe Sfantul Glicherie care a stat ceva prin tortura lagarelor si celululelor,de ce nu l pun si pe Mitropolitul Galaction Cordun ucis de secu ? si acestia 2 sant bagati la carcera pentru motive religioase nu ca multi de pe nou din motive politice!! ei vor sa legalizeze pe spatele milei principiul ca se poate obtine sfintenia calcand in picioare legea lui Dumnezeu !!!cum sa i canonizeze o biserica ce a fost una si acesi treaba cu partidul ?bor nu a zis niciodata ca dictatura a fost ceva rau ! vedem acum ecumenism ,aprobari de cipuri ..de la bor si ne miram ca si cand nu stim ca d aia a fost lasat dictatura in tarile ortodoxe:ca sa faca preoti doar cu carnet de partid ,asa ca ce ne miram de ce nebunii fac acesti mercenari ce se imbraca in preoti!

 26. Pingback: Nu recunosc Adunarea din Creta | ortodoxiadreaptacredinta

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s